eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2022
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Badania osób uzależnionych od alkoholu leczących się w okresie pandemii COVID-19. Część pierwsza – zdrowie psychiczne pacjentów

Jan Chodkiewicz
1
,
Kamila Morawska
1
,
Katarzyna Łukowska
2

1.
Institute of Psychology, University of Łódź, Poland
2.
National Centre for Prevention of Dependence, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2022; 35 (3): 171-186
Data publikacji online: 2023/02/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Liczne badania wskazują, że pandemia COVID-19 wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne populacji, jednak badań dotyczących osób uzależnionych od alkoholu przeprowadzono niewiele. Jednocześnie całkowicie pomijano osoby uczestniczące w tym okresie w terapii. Celem badań była odpowiedź na pytanie o poziom funkcjonowania psychicznego osób uzależnionych od alkoholu leczących się w okresie pandemii COVID-19.

Materiał i metody
W badaniu prowadzonym w 2021 roku wzięły udział 454 osoby (351 mężczyzn i 103 kobiety) kończące terapię w różnych ośrodkach leczenia uzależnień w Polsce. Badano pacjentów kończących terapię stacjonarną, na oddziale dziennym i ambulatoryjną. Zastosowano Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta (PHQ-9), Kwestionariusz Lęku Uogólnionego (GAD-7), Skalę Głodu Alkoholu Penn (PACS), Zrewidowany Kwestionariusz Zachowań Samobójczych (SBQ-R), Międzynarodowy Kwestionariusz Traumy (ITQ), Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS).

Wyniki
Pacjenci uzależnieni od alkoholu kończący terapię w okresie pandemii charakteryzują się przeciętnym poziomem funkcjonowania psychicznego, przy czym ok. 20% z nich przejawia poważne zaburzenia (podwyższony poziom depresji, lęku, tendencji samobójczych i głodu alkoholowego). Pacjenci kończący terapię stacjonarną cechują się wyższym poziomem zaburzeń niż kończący terapię na oddziale dziennym i ambulatoryjną. Wyższy poziom zaburzeń charakteryzuje też kobiety, osoby z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi oraz używające w przeszłości oprócz alkoholu także narkotyków.

Omówienie
Wśród osób kończących terapię poważne zaburzenia psychiczne przejawia ok. 20%, to jest mniej niż tych zidentyfikowanych w badaniach dotyczących funkcjonowania populacji ogólnej w okresie pandemii. Potwierdzono gorsze funkcjonowanie kobiet oraz osób ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.

Wnioski
Osoby kończące terapię w okresie pandemii charakteryzują się w większości przeciętnym poziomem funkcjonowania psychicznego oraz zadowolenia z życia. Uzyskane dane dotyczące grup wykazujących wyższy poziom zaburzeń wymagają potwierdzenia w badaniach prowadzonych po zakończeniu okresu pandemii.Introduction
Although it is widely acknowledged that the COVID-19 pandemic has negatively affected the population’s mental health, there has been little research into its effect on those with alcohol dependence, or those in addiction therapy during the period. The aim of the present study was to determine the level of mental performance of patients receiving treatment for alcohol dependence during the COVID-19 pandemic.

Material and methods
The study included 454 people (351 men and 103 women) completing inpatient, day-care and outpatient therapy in various dependence treatment centres in Poland in 2021. All were surveyed with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9), the Generalized Anxiety Questionnaire (GAD-7), the Penn Alcohol Craving Scale (PACS), the Suicidal Behavior Questionnaire-Revised (SBQ-R), the International Trauma Questionnaire (ITQ) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS).

Results
The alcohol dependent patients finishing therapy demonstrated an intermediate level of mental performance, while about 20% exhibited serious disorders (elevated levels of depression, anxiety, suicidal tendencies and alcohol craving). The patients completing inpatient therapy demonstrated more intense disorders than those completing day-care and outpatient therapy. Intense disorders characterised also women, people with accompanying mental disorders and those who had previously used drugs in addition to alcohol.

Discussion
Around 20% of those completing therapy displayed serious mental disorders, i.e. less than those identified in the research on the functioning of the general population during the pandemic. The weaker performance of women and people with co-occurring mental disorders was confirmed.

Conclusions
People completing therapy during a pandemic generally display an intermediate level of mental performance and life satisfaction. However, our findings regarding the more intense disorders require confirmation in further studies conducted after the end of the pandemic.

słowa kluczowe:

uzależnienie od alkoholu, pandemia COVID-19, terapia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.