eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2007
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 

Comment to article

Marek Durlik

Online publish date: 2007/07/17
Article file
- olbrzymia.pdf  [0.17 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Torbiele proste wątroby rzadko są wskazaniem do zabiegu operacyjnego Występują częściej u kobiet niż u mężczyzn – 1,5:1. W przypadku wskazań do leczenia operacyjnego (objawy uciskowe torbieli, krwawienia do światła, żółtaczka) przewaga kobiet jest już bardzo wyraźna i wynosi 9:1. W 2006 r. [1] opublikowano wyniki resekcji wątroby u 84 chorych z guzami łagodnymi, wśród których torbiele stanowiły jedynie 7%, a w wieloośrodkowym opracowaniu z 2003 r. pochodzącym z 18 ośrodków chirurgicznych w Europie łagodne torbiele były powodem operacji laparoskopowych jedynie u 2 chorych [2]. Przedstawiony przypadek 63-letniego mężczyzny leczonego drenażem zewnętrznym, a następnie laparoskopowym usunięciem części ściany torbieli zasługuje na opublikowanie ze względu na swoją wyjątkowość. Zastosowana w pierwszym etapie metoda drenażu grawitacyjnego torbieli okazała się skuteczna w uwolnieniu chorego od żółtaczki poprzez zmniejszenie objawów uciskowych na drogi żółciowe (prawdopodobnie chodzi o przewód żółciowy wspólny lub przewód wątrobowy wspólny). Niestety nie uwidoczniono miejsca ucisku za pomocą technik wizualizacyjnych (cholangio-NMR czy endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – ECPW). Wystąpienie żółtaczki towarzyszącej torbieli wątroby zawsze powinno budzić pytania co do możliwej komunikacji pomiędzy torbielą i drogami żółciowymi oraz rodzaju zwężenia (łagodne, złośliwe?) [3]. ECPW daje możliwość precyzyjnego określenia rodzaju ucisku, a po zaprotezowaniu powoduje ustąpienie objawów zastoju żółci. Drenaż zewnętrzny torbieli prostej wątroby prawie zawsze kończy się nawrotem. Podobnie stało się w opisywanym przypadku, gdzie już po miesiącu doszło do ponownego wytworzenia zbiornika w prawym płacie wątroby. Podanie do jamy torbieli od 20 do 100 ml 100- -procentowego roztworu alkoholu lub innej substancji obliterującej (doksycyklina, tetracyklina) zwiększa skuteczność drenażu do ok. 70%, jednak często wymaga powtarzania iniekcji. Laparoskopowe resekcje guzów wątroby, w tym torbieli wątroby, są zalecane w przypadku dogodnego umiejscowienia zmian, tzn. w lewym płacie lub segmentach IV–VI prawego płata w przypadku guzów i torbieli położonych powierzchniowo pod torebką wątroby [4]. Laparoskopowe usunięcie części ściany torbieli jest obecnie zalecanym sposobem leczenia objawowych torbieli prostych, należy jednak podczas tego zabiegu dążyć do wycięcia ok. 50% jej powierzchni. Proste torbiele wątroby są najczęściej cienkościenne i mają hipoechogeniczne jednorodne wnętrze. Widoczna w badaniu tomograficznym w omawianym przypadku przegroda w torbieli jest wskazaniem do badania śródoperacyjnego resekowanej ściany torbieli ze względu na możliwość rozpoznania zmiany o typie cystadenoma lub cystadenocarcinoma, co wymaga w praktyce konwersji i wykonania częściowej resekcji wątroby. U operowanego chorego wynik badania histopatologicznego szczęśliwie potwierdził łagodny charakter zmiany. Na koniec chciałbym pogratulować autorom udanej operacji laparoskopowej torbieli wątroby zakończonej pełnym sukcesem klinicznym.
Piśmiennictwo
1. Ibrahim S, Chen CL, Wang SH i wsp. Liver resection for benign liver tumors: indications and outcome. Am J Surg 2007; 193: 5-9. 2. Descottes B, Glineur D, Lachachi F i wsp. Laparoscopic liver resection of benign liver tumors. Surg Endosc 2003; 17: 23-30. 3. Nagorney DM. Surgical management of cystic disease of the liver. W: Surgery of the Liver and Biliary Tract. 3rd. Blumgart LH, Fong Y (wyd.). W.B. Saunders Company, Philadelphia 2000; 1261-74. 4. Cherqui D, Husson E, Hammoud R i wsp. Laparoscopic liver resections: a feasibility study in 30 patients. Ann Surg 2000; 232: 753-62.
Copyright: © 2007 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.