en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
NOWE WYTYCZNE DLA AUTORÓW
Od 1 grudnia 2022 r. opłata wydawnicza dla autorów niebędących członkami Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej będzie wynosiła 1000 zł dla autorów z Polski, 240 euro dla autorów zagranicznych.Regulamin ogłaszania pracInformacje ogólne
Czasopismo Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism (Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego) wydawane jest jako kwartalnik, tj. cztery razy w roku, w formie papierowej (wersja pierwotna). Pełne wersje artykułów dostępne są on-line na stronie internetowej: www.pediatricendocrinology.plCzasopismo Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism (Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego; Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab.) zamieszcza prace dotyczące wszystkich aspektów z zakresu pediatrii, endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych:


– artykuły redakcyjne,


– oryginalne prace kliniczne, laboratoryjne i doświadczalne,


– prace edukacyjne – standardy, schematy, przypadki,


– prace poglądowe,


– artykuły przeglądowe,


– listy do Redakcji,


– sprawozdania ze zjazdów,


– przeglądy literatury,


– komunikaty.


Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w języku angielskim.


Prace powinny być nadsyłane elektronicznie, przez dedykowany dla czasopisma panel redakcyjny Editorial System https://www.editorialsystem.com/pedm/.


Regulamin został przygotowany na podstawie Ujednoliconych zasad dotyczących prac przesyłanych do czasopism medycznych opracowanych przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (aktualizacja – kwiecień 2010) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. Updated April 2010).Polityka redakcyjna
Autorstwo prac


Uznanie autorstwa powinno opierać się na:


1) zasadniczym wkładzie w koncepcję i projekt, zebranie danych lub analizę i interpretację danych,


2) napisaniu artykułu lub krytycznym zrecenzowaniu go pod kątem istotnej zawartości intelektualnej,


3) ostatecznej akceptacji wersji do opublikowania.


Autorzy powinni spełniać wszystkie trzy kryteria, a w przypadku, gdy praca była prowadzona przez dużą grupę z wielu ośrodków, grupa ta powinna wskazać osoby, które przyjmą bezpośrednią odpowiedzialność za pracę.


Autor nadsyłający pracę zbiorową powinien jasno określić preferowaną kolejność Autorów, wszystkich pojedynczych Autorów wchodzących w skład konkretnej grupy, a także jej nazwę. Kolejność Autorów w pracy zbiorowej powinna być ich wspólną decyzją. Wszystkie osoby określone jako Autorzy powinny kwalifikować się do autorstwa, a wszyscy ci, którzy się do niego kwalifikują, powinni być wymienieni. Każdy Autor powinien uczestniczyć w pracy w takim stopniu, aby wziąć publiczną odpowiedzialność za właściwe fragmenty treści, jej zawartość oraz za konflikt interesów. Wszyscy współpracownicy, którzy nie spełniają kryterium autorstwa, powinni być wymienieni, za ich pisemną zgodą, w podziękowaniach.Zapobieganie nierzetelności naukowej
W celu zapobiegania zjawiskom ghostwritting i guest authorship autor składający prace do publikacji (autor podany jako autor do korespondencji) powinien wypełnić wszystkie informacje w imieniu pozostałych autorów w trakcie składania pracy w panelu redakcyjnym, określając wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Nadesłanie pracy do Redakcji jest równoznaczne z akceptacją faktu, że manuskrypt może być poddany ocenie przez międzynarodowy system wykrywania plagiatu. Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.W ramach procesu redakcyjnego wszystkie nadesłane rękopisy są sprawdzane pod kątem plagiatu.


Zduplikowana publikacja ma miejsce, gdy autor ponownie wykorzystuje znaczne części własnej opublikowanej pracy lub innego autora bez podania odpowiednich odnośników.


Rękopisy, w których wykryto plagiat podlegają dodatkowej indywidualnej ocenie na podstawie profesjonalnego raportu z iThenticate.Recenzje
Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane publikacje są w pierwszej kolejności poddawane ocenie Redakcji, a następnie są oceniane przez dwóch niezależnych zewnętrznych Recenzentów. Prace recenzowane są anonimowo (double blind review). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Cały proces redakcyjny od momentu nadesłania pracy poprzez Panel Redakcyjny do wydania ostatecznej decyzji co do jej dalszych losów (zaakceptowana lub odrzucona) odbywa się poprzez Panel Redakcyjny. Autor pracy drogą mailową jest informowany o kolejnych etapach procesu redakcyjnego. Ostateczną decyzję dotyczącą pracy podejmuje Redaktor Naczelny.


Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w momencie otrzymania zaproszenia do zrecenzowania pracy wszystkich związków, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów. W informacji przesłanej do Redaktora Naczelnego powinny być też wymienione jakiekolwiek związki z firmami komercyjnymi, związanymi z przedstawianymi w czasopiśmie produktami medycznymi.Konflikt interesów
Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie poprze Panel Redakcyjny muszą ujawnić Redakcji wszystkie konflikty interesów (mogące wpływać na wartość pracy):


• zależności finansowe (takie jak: zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza),


• związki osobiste,


• współzawodnictwo akademickie i inne, mogące mieć zdaniem Redakcji lub Czytelników wpływ na merytoryczną stronę pracy;


• rolę sponsora całości lub części badań (jeżeli taki istnieje) w projekcie, zbieraniu, analizie i interpretacji danych, w pisaniu raportu, w decyzji przesyłania go do publikacji.Ochrona danych pacjentów
Autorzy prac naukowych mają obowiązek ochraniać dane osobowe pacjentów. Do publikacji powinny trafiać jedynie dane o znaczeniu informacyjnym lub klinicznym. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby badanej powinny być podane wyłącznie w przypadku, gdy zdaniem Autora mają wpływ na przebieg choroby i(lub) leczenia. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ujawnienia indentyfikowalnych informacji dotyczących pacjenta, należy uzyskać jego (lub jego prawnych opiekunów) pisemną zgodę na opublikowanie danych, zwłaszcza zdjęć fotograficznych twarzy itp., co powinno być odnotowane w publikacji. Autorzy powinni poinformować pacjentów, czy potencjalnie rozpoznawalny materiał może być dostępny w Internecie po publikacji.Wymagania etyczne
Prace doświadczalne, prowadzone na ludziach, muszą być przeprowadzane zgodnie z wymogami Deklaracji Helsińskiej, co należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie tych prac Autorzy muszą uzyskać zgodę Terenowej Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach (Komisji Etycznej). Prace wykonane na zwierzętach także muszą uzyskać zgodę odpowiedniej komisji, co powinno być potwierdzone oświadczeniem Autorów w piśmie przewodnim dołączonym w trakcie przesyłania pracy do publikacji.Badania kliniczne


Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism jest publikowane zgodnie z zasadami i zaleceniami ICMJE. ICMJE wymaga – i zaleca, aby wszyscy redaktorzy czasopism medycznych wymagali – rejestracji badań klinicznych w publicznym rejestrze badań w momencie lub przed rejestracją pierwszego pacjenta jako warunku publikacji artykułu.


ICMJE definiuje badanie kliniczne jako każdy projekt badawczy, który prospektywnie przypisuje osoby lub grupę osób do interwencji, z równoległymi grupami porównawczymi lub kontrolnymi lub bez nich, w celu zbadania związku między interwencją związaną ze zdrowiem a wynikiem zdrowotnym. Interwencje związane ze zdrowiem to interwencje stosowane w celu modyfikacji wyników biomedycznych lub związanych ze zdrowiem; przykłady obejmują leki, zabiegi chirurgiczne, urządzenia, terapie behawioralne, programy edukacyjne, interwencje dietetyczne, interwencje poprawiające jakość i zmiany w procesie opieki. Wyniki zdrowotne to wszelkie pomiary biomedyczne lub związane ze zdrowiem uzyskane u pacjentów lub uczestników, w tym pomiary farmakokinetyczne i zdarzenia niepożądane.ICMJE akceptuje publicznie dostępną rejestrację w każdym rejestrze, który jest głównym rejestrem Międzynarodowej Platformy Rejestru Badań Klinicznych WHO (ICTRP), który zawiera minimalny akceptowalny 24-elementowy zestaw danych rejestracyjnych badania lub w ClinicalTrials.gov, który jest dostawcą danych dla WHO ICTRP.Zgodnie z zaleceniami ICMJE Redakcja Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism wymagać od autorów podania przy składaniu artykułu do publikacji wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zarejestrowanego badania: nazwy rejestru, Identyfikatora Głównego, Tytułu Publicznego, Daty Rejestracji. Dane podane przez autora są weryfikowane przez redakcję.Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj https://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.htmlŹródło: ICMJE, Clinical Trials, https://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.htmlWarunkiem przyjęcia do publikacji pracy zamieszczającej doniesienia z badań klinicznych jest podanie numeru rejestracji w odpowiednim centrum rejestracji badań klinicznych – w Polsce: CEBK (Centrum Ewidencji Badań Klinicznych).Odpowiedzialność cywilna
Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treść artykułów odpowiada Autor, a za treść reklam – sponsor lub firma marketingowa. Wydawca ani Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.Prawa autorskie
Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Autorom nie są wypłacane z tego tytułu honoraria. Do autora do korespondencji po wydrukowaniu czasopisma przesyłany jest 1 egzemplarz czasopisma z jego artykułem. Opublikowane artykuły sa udostępniane na stronie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.Informacje szczegółowe


Przesłanie prac do Redakcji


Prace do publikacji w czasopiśmie powinny być przesyłane w wersji elektronicznej poprzez dedykowany panel Editorial System – https://www.editorialsystem.com/pedm/. Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie była ona dotychczas publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej złożona w innej Redakcji. Jest ono także jednoznaczne ze zgodą wszystkich Autorów na jej publikację i z oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy. Wyżej wymienione oświadczenia Autor/Autorzy składają wraz z praca w panelu Editorial System. Dopuszcza się druk prac już opublikowanych ze względów ważnych dla interesów Czytelników.Sposób przygotowania artykułu
1. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna być większa niż 12 stron, a kazuistycznych – 5 stron maszynopisu, łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami (standardowa strona – 1800 znaków).


2. Prace powinny być przygotowane w formacie A4, z zachowaniem odstępu 1,5 między wierszami, pismem wielkości 12 punktów (np. Arial). Z lewej strony należy zachować margines szerokości 1 cm, z prawej margines szerokości 4 cm.


3. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).


4. W tekście należy czytelnie określić odnośniki do tabel i rycin.


5. Na pierwszej stronie należy podać:


• tytuł pracy w języku polskim i angielskim,


• skrócony tytuł pracy w języku polskim i angielskim,


• pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą,


• pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej),


• adres do korespondencji Autora odpowiedzialnego, zawierający tytuł naukowy, imię i nazwisko autora, pełny adres, numery telefonów, faksu, adres e-mail. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych,


• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH) (nie więcej niż 5) (www.nmh.nih.gov/mesh),


• informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor itp.), podziękowania; ewentualnie powinna się tu też pojawić nazwa konferencji, na której praca była prezentowana, oraz zgoda pacjenta na publikację wizerunku. Autorzy powinni zamieścić również na tej stronie informację o tym, czy korzystali z pomocy innych osób przy pisaniu artykułu oraz jakie były źródła finansowania tej pomocy.


6. Na osobnym formularzu, który należy załączyć podczas nadsyłania pracy powinny być opisane wszystkie potencjalne konflikty interesów.


7. Kolejny formularz powinien zawierać określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie pracy (kontrybucja autorska).Streszczenie i słowa kluczowe
Do artykułu należy dołączyć streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenie prac oryginalnych, redakcyjnych i poglądowych powinno zawierać w języku polskim i angielskim do 250 słów i musi składać się z pięciu wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu muszą być wyjaśnione. Streszczenie prac kazuistycznych powinno zawierać od 50 do 150 słów. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, zgodnych z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH). Jeżeli odpowiednie terminy MeSH nie są jeszcze dostępne dla ostatnio wprowadzonych pojęć, można używać ogólnie używanych określeń.Układ pracy
Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione sekcje: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Omówienie, Wnioski, Piśmiennictwo, Tabele, Opisy rycin (w jednym pliku tekstowym) oraz Ryciny (każda w osobnym pliku).Tabele


Tabele należy dołączyć w osobnych plikach. Tytuły tabel oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim i angielskim (opisy polskie i angielskie muszą być zawarte w jednej tabeli). Wszystkie użyte skróty wymagają wyjaśnienia pod tabelą. Tabele powinny być ponumerowane cyframi rzymskimi.Ryciny


Grafiki lub zdjęcia (w rozdzielczości nadającej się do druku: 300 dpi) powinny tworzyć osobne zbiory – zalecane formaty: *.PNG, *.GIF, *.TIF, *.JPG. Do tworzenia wykresów zalecane jest użycie programu Microsoft Excel. Tytuły rycin oraz opisy wewnątrz nich powinny być wykonane w języku polskim i angielskim. Wszystkie użyte skróty wymagają każdorazowo wyjaśnienia pod ryciną. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi. Tytuły rycin należy zamieścić dodatkowo na końcu tekstu głównego pracy. Do wykresów należy dołączyć wykaz danych. Wydawca zastrzega sobie prawo kreowania wykresów na podstawie załączonych danych.Jednostki pomiaru
Pomiar długości, wysokości, ciężaru i objętości powinien być podany w jednostkach metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich wielokrotnościach dziesiętnych. Temperatura powinna być podana w stopniach Celsjusza. Pozostałe jednostki powinny być zgodne z międzynarodowym układem jednostek (SI).Skróty i symbole
Należy używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w tekście.Piśmiennictwo
Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście, tabelach i rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście). Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych, redakcyjnych i poglądowych nie powinna przekraczać 30 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych – 10. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane, zgodne z konwencją Vancouver/ICMJE, stosowaną m.in. przez MEDLINE:


http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/vancouver.html.


Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora wraz z inicjałami imienia bez kropek (przy liczbie autorów przekraczającej 4 osoby podaje się tylko pierwsze trzy nazwiska i adnotację „et al.” w pracach zgłaszanych w języku angielskim lub „i wsp.” w pracach zgłaszanych w języku polskim), tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (bez kropek, zgodny z aktualną listą czasopism indeksowanych w Index Medicus, dostępną m.in. pod adresem ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf/, rok wydania, a następnie po średniku numer tomu (rocznika; bez daty wydania, jeśli czasopismo stosuje paginację ciągłą) oraz po dwukropku numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł. Strefy nazwiska autorów, tytułu pracy, tytułu czasopisma rozdzielane są kropkami, np.:


• Nettis E, Colanardi MC, Barra L, i wsp. Levocetirizine in the treatment of chronic idiopathic urticaria: a randomized, double-blind, placebocontrolled study. Br J Dermatol. 2006;154:533-538.


Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać: nazwisko(a) autora(ów) wraz z inicjałami imienia bez kropek (przy liczbie autorów przekraczającej 4 osoby podaje się tylko pierwsze trzy nazwiska i adnotację „et al.” w pracach zgłaszanych w języku angielskim lub „i wsp.” w pracach zgłaszanych w języku polskim), tytuł; po kropce – numer wydania książki (ed./wyd., niepodawany przy wydaniu pierwszym), miasto i nazwę wydawcy oraz rok wydania. Przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora(ów) opatruje się adnotacją „red.” („ed.(s)” w pracach angielskojęzycznych):


• Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, i wsp. American Medical Association manual of style. 9 wyd. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998.


Przy cytowaniu rozdziałów książek należy podać: nazwisko(a) autora(ów) rozdziału wraz z inicjałami imienia bez kropek (przy liczbie autorów przekraczającej 4 osoby podaje się tylko pierwsze trzy nazwiska i adnotację „et al.” w pracach zgłaszanych w języku angielskim lub „i wsp.” w pracach zgłaszanych w języku polskim), tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „W:” nazwisko(a) autora(ów) lub redaktora książki wraz z inicjałami imienia, tytuł książki; po kropce – numer wydania książki (ed./wyd., niepodawany przy wydaniu pierwszym), miasto i nazwę wydawcy, rok wydania i numery pierwszej i ostatniej strony poprzedzone literą „p.”:


• Lesiak A, Narbut J. Rumienie – co nowego. W: Szepietowski J, Reich A, red. Dermatologia – co nowego. Wrocław: Cornetis; 2011. p.37-39.


Materiały elektroniczne (Internet): Źródła internetowe powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku.


• Kmieć ML, Broniarczyk-Dyła G. Aspekty psychologiczne związane z atopowym zapaleniem skóry.


http://www.cornetis.com.pl/artykul.php?issn=1730-7201&rok=2009&numer=4&str_p=237 (stan z 29.04.2010).


Odnośniki do publikacji internetowych są dopuszczalne jedynie w sytuacji braku adekwatnych danych w literaturze opublikowanej drukiem. Konieczne jest ścisłe zachowanie interpunkcji według powyższych przykładów cytowania.Korespondencja, listy do Redakcji
Korespondencja/Komentarze dotyczące opublikowanych artykułów powinny wpłynąć do Redakcji w terminie do 30 dni od opublikowania artykułu w czasopiśmie. We wszystkich przypadkach w korespondencji/komentarzach nie powinny znaleźć się stwierdzenia nieuprzejme, niedokładne i oszczercze, nie powinna też ona zawierać argumentów ad hominem, mających na celu zdyskredytowanie opinii lub wyników. W czasopiśmie będą uwzględniane tylko listy merytoryczne, doniesienia naukowe, dyskusje itp.Opłata za publikację
Autorzy niebędący członkami Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej są zobowiązani uiścić opłatę za publikację. Opłata wynosi 1000 PLN dla autorów z Polski, 240 EUR dla autorów zagranicznych.


Faktury są wystawiane po zaakceptowaniu artykułu do druku. 


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.