en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
Standardy etyczne i procedury

Standardy medyczne i procedury

Wydawnictwo zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) and World Association of Medical Editors (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

Korekta językowa

Zmiany w pracy po korekcie językowej powinny być ograniczone tylko do błędów drukarskich; inne zmiany będą naliczone autorom. Aby zachować płynność procesu publikacji prace po korekcie językowej powinny zostać sprawdzone przez autorów i odesłane w ciągu 48h drogą elektroniczną, faksem lub pocztą kurierską. Jeśli wydawca nie otrzyma odpowiedzi od autorów w ciągu 10 dni, uznaje się, że artykuł nie wymaga poprawek i zostanie opublikowany.

Obowiązki i odpowiedzialność autorów

Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

Kryteria autorstwa i/lub kto powinien być wymieniony jako współpracownik

Wydawnictwo w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf

Obowiązki i odpowiedzialność recenzentów

Artykuły są recenzowane zgodnie z modelem "single blind review" i publikowane w systemie otwartego dostępu (open access). Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów

Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w wyważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

Polityka dotycząca plagiatu

Plagiat to używanie słów, tabel, zdjęć lub pomysłów innych osób i przedstawianie ich jako własnych. Taka działalność jest formą oszustwa. Może przybierać różne formy, od celowego poszukiwania korzyści akademickich poprzez powielanie pracy innych osób, po przypadkowe kopiowanie ze źródła bez uzyskania zgody posiadacza praw.

Redakcja nie zaakceptuje pracy wykorzystującej ghostwriting lub guest authorship oraz ujawni wszelkie tego typu praktyki, w szczególności przejawy nieuczciwości naukowej (łamania lub narażania zasad etycznych skutecznych w badaniach naukowych) oraz plagiat. Za plagiat w stosunku do wcześniej opublikowanych prac (iThenticate - sprawdzanie plagiatu). Manuskrypty, które zostaną uznane za splagiatowane, będą podlegać sankcjom plagiatowym: natychmiastowym odrzuceniu przesłanego manuskryptu lub opublikowanego artykułu, zakazowi przesyłania nowych materiałów.

Polityka dotycząca reklam

Wszystkie ogłoszenia powinny być zatwierdzone przez właściciela czasopisma, wydawcę lub Redaktora Naczelnego. Reklamy są oddzielną sekcją od treści. Reklama w czasopiśmie wydawcy nie stanowi gwarancji ani poparcia danego produktu, usługi, firmy ani twierdzeń zawartych w takiej reklamie przez wydawcę, redaktorów lub właściciela czasopisma. Reklama jest wyraźnie odróżniona od treści redakcyjnych. Wszystkie reklamy powinny identyfikować reklamodawcę za pomocą znaku towarowego lub podpisu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za rzeczywiste, bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe.

Polityki dotyczące badań na ludziach i populacjach wrażliwych (dzieci)

Autorzy powinni przestrzegać zasad przedstawionych w Deklaracji Helsińskiej Światowego Towarzystwa Medycznego (www.wma.net). Manuskrypt powinien zawierać oświadczenie, że praca została zatwierdzona przez odpowiednie komisje rewizyjne instytucji lub komisje etyczne oraz że wszyscy uczestnicy-ludzie wyrazili świadomą zgodę. Nie należy publikować informacji identyfikacyjnych, w tym nazwisk pacjentów, inicjałów lub numerów szpitali.

Populacje wrażliwe (dzieci) wymagają specjalnej ochrony podczas badań. Naukowcy muszą rozważyć dodatkowe kwestie etyczne lub problemy wynikające z pracy z osobami potencjalnie narażonymi. W przypadkach, w których badania obejmują grupy potencjalnie narażone, na przykład dzieci, osoby starsze lub osoby dorosłe z trudnościami w uczeniu się, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać dobrowolnie udzieloną świadomą zgodę, którą aktywnie wyrazili uczestnicy lub ich przedstawiciele prawni.

Polityka świadomej zgody

Każdy człowiek ma indywidualne prawa, których nie można naruszać. Poszczególni uczestnicy badań mają prawo decydować, co stanie się ze zgromadzonymi (umożliwiającymi do zidentyfikowania) danymi osobowymi, z tym, co powiedzieli podczas badania, a także z wykonanym zdjęciem. Dotyczy to zwłaszcza wizerunków osób bezbronnych (np. nieletnich, pacjentów, uchodźców itp.). W wielu przypadkach autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę przed publikacją zdjęć.

Dane identyfikacyjne (imiona, daty urodzenia, numery identyfikacyjne, cechy biometryczne (takie jak na przykład rysy twarzy) uczestników objętych badaniem nie powinny być publikowane w pisemnych opisach, zdjęciach i profilach genetycznych, chyba że informacje te są niezbędne do celów naukowych i uczestnik (lub rodzic/opiekun, jeśli uczestnik jest nieletni, niepełnosprawny lub przedstawiciel prawny) wyraził pisemną świadomą zgodę na publikację. W pewnych okolicznościach zgoda nie jest wymagana, o ile informacje są anonimowe, a zgłoszenie nie zawiera zdjęć, które mogłyby zidentyfikować osobę osoba.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy uzyskać świadomą zgodę na publikację. Przykładowo zasłanianie okolicy oczu na zdjęciach uczestników stanowi niewystarczającą ochronę anonimowości.

Jeśli cechy identyfikacyjne zostaną zmienione w celu ochrony anonimowości, np. w profilach genetycznych, autorzy powinni zapewnić, że zmiany nie zniekształcają znaczenia.

Wyjątki, w których nie jest konieczne uzyskanie zgody:

• Obrazy, takie jak zdjęcia rentgenowskie, obrazy laparoskopowe, obrazy ultrasonograficzne, skany mózgu, preparaty patologiczne, chyba że istnieją obawy co do identyfikacji informacji.W takim przypadku autorzy powinni upewnić się, że uzyskali zgodę.

• Jeżeli obrazy z wcześniejszych publikacji zostaną ponownie wykorzystane, Wydawca zakłada, że wcześniejsza publikacja zawierała odpowiednie informacje dotyczące zgody. Autorzy powinni podać odpowiednie źródła ponownie opublikowanych zdjęć.

Polityka udostępniania danych

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism publikowane jest w otwartym dostępie, bez żadnych wymagań i ograniczeń.

Czasopismo angażuje się w bardziej otwarty krajobraz badawczy, ułatwiając szybsze i skuteczniejsze odkrywanie badań, umożliwiając odtwarzalność i weryfikację danych, metodologii i standardów raportowania. Zachęcamy wszystkich autorów artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie do udostępniania danych badawczych, w tym m.in.: danych surowych, danych przetworzonych, algorytmów, protokołów, metod.

Wszyscy autorzy chcący udostępnić takie dane mają taką możliwość i są one udostępniane w formie materiałów uzupełniających.


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.