eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
CHOROBY I PROBLEMY WYRÓŻNIONE PRZEZ WHO I FAO
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

EKOEPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH A ZMIANY KLIMATU

Gurkeerat Gill
1

1.
Faculty of Health, Physical, and Social Education, Lithuanian Sports University, Kaunas, Lithuania
Health Prob Civil. 2022; 16(1): 15-30
Data publikacji online: 2022/02/17
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Zmiany klimatyczne gwałtownie modyfikują warunki pogodowe i mają bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. Ze względu na zmiany klimatyczne, pojawia się coraz więcej warunków odpowiednich do przetrwania i namnażania się zakaźnych patogenów i ich nosicieli. Powracają u ludzi infekcje, które zostały wyeliminowane kilkadziesiąt lat temu. Zmiany klimatyczne zwiększają możliwość powstawania nowych ognisk tych chorób, przenoszonych przez wektory, drogą powietrzną czy wodną. Chociaż negatywne skutki tych ognisk są jedynie przedmiotem przewidywań, to jednak pewne jest, że wpłyną one na stan zdrowia, śmiertelność i gospodarkę na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Te zagrożenia mogą być zminimalizowane jeżeli krajowe i międzynarodowe departamenty zdrowia publicznego będą skłonne do wdrożenia zaawansowanych strategii gotowości, w oparciu o badania i dowody. Celem niniejszego przeglądu naukowego jest zbadanie, w jaki sposób zmiany klimatu ułatwiają rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych przenoszonych przez wektory (kleszczowe zapalenie mózgu, denga, wirus Zachodniego Nilu, leiszmanioza), przenoszonych drogą powietrzną (przez warunki pogodowe, takie jak burze) oraz przenoszonych drogą wodną (wskutek powodzi i suszy), wywołując nowe ogniska chorób wśród ludzi.

Climate change is causing weather conditions to abruptly change and is directly impacting the health of humans. Due to climate change, there is an upsurge in conditions suitable for infectious pathogens and their carriers to survive and multiply. Infections that were eliminated decades ago are regaining their grounds among humans. Climate change is increasing the possibility of new outbreaks for these vector-borne, airborne, or waterborne infections. While adverse impacts of these outbreaks are only subject to the predictions, nevertheless, it is certain that these outbreaks will affect health status, mortality status and economy at local and international levels. However, these threats may be minimized if national and international public health departments would be willing to implement research- and evidence-based advanced preparedness strategies. This scientific review aims to explore how climate change is facilitating the spread of vector-borne (tick-borne encephalitis, dengue, West Nile virus, leishmaniasis), airborne (by weather conditions like storms), and waterborne infectious diseases (due to floods and droughts) and is triggering new outbreaks among humans.
słowa kluczowe:

choroby wektorowe, zmiany klimatu, choroby odzwierzęce, epidemia, choroby zakaźne, zdrowie publiczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.