eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2013
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentów z wyłonioną stomią jelitową

Katarzyna Cierzniakowska
,
Elżbieta Kozłowska
,
Maria T. Szewczyk
,
Zbigniew Banaszkiewicz
,
Hanna Szymańska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 4: 142–147
Data publikacji online: 2013/12/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ocena jakości życia osób z wyłonioną stomią jelitową.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 57 osób dorosłych, które posiadały stomię jelitową wyłonioną w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do badania. Miejscem prowadzenia badań była Poradnia Stomijna Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Właściwym narzędziem badawczym był kwestionariusz WHOQOL-BREF.

Wyniki: W badaniu 60% osób określiło swoją jakość życia jako bardzo dobrą i dobrą, a 40% jako ani dobrą, ani złą. Ankietowani w większości (56%) ocenili, że są bardzo zadowoleni i zadowoleni ze swojego zdrowia, a 30% wybrało wariant „ani zadowolony, ani niezadowolony”. Z badania wynika, iż osoby z kolostomią mają gorszą jakość życia, zwłaszcza w przypadku domeny somatycznej (p < 0,05). Czas, jaki upłynął od wyłonienia stomii, istotnie pogarsza jakość życia określaną przez użytą ankietę w domenach: psychologicznej (p = 0,015) i środowiskowej (p = 0,008). Czynności związane z samodzielną pielęgnacją stomii wykonuje 82% badanych. Wiek badanych wpływa niekorzystnie głównie na sferę socjalną i środowiskową (p < 0,05).

Wnioski:

1. Ponad połowa ankietowanych określiła swoją jakość życia jako dobrą.

2. Chorzy z ileostomią osiągali wyższą jakość życia w porównaniu z chorymi z kolostomią.

3. Respondenci, u których istnieje możliwość odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego osiągali wyższą jakość życia w domenach: psychologicznej i środowiskowej.

The aim of the study was to assess the quality of life of people with a stoma.

Material and methods: The research was conducted in a group of 57 adults who had the intestinal stoma formed for minimum 6 months prior to research. The study took place at the Stoma Clinic of University Hospital no. 2 in Bydgoszcz. The proper research tool was the WHOQOL-BREF questionnaire.

Results: In the study, 60% of respondents defined their quality of life as very good and good, and 40% as neither good nor bad. The majority of respondents (56%) were very satisfied or satisfied with their health and 30% chose “neither satisfied nor unsatisfied” option. The conclusion is that the quality of life of people with colostomy is worse, especially in the somatic domain (p < 0.05). The time since the stoma was formed significantly worsens the quality of life described in the questionnaire in psychological (p = 0.015) and environmental (p = 0.008) domains. Activities connected with individual nursing of stoma are carried out by 82% of respondents. Also their age influences mainly social and environmental spheres (p < 0.05).

Conclusions:

1. More than a half of respondents described their quality of life as good.

2. Patients with ileostomy had higher quality of life than patients with colostomy.

3. Respondents with a possibility of reconstruction of their gastrointestinal tract had higher quality of life in psychological and environmental domains.
słowa kluczowe:

stomia, jakość życia, opieka pielęgniarska

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe