eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena gotowości do wypisu i samoopieki pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego

Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Justyna Łątka
2

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Polska
2.
Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(3): 108-116
Data publikacji online: 2022/12/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem pracy było porównanie zakresu samodzielności w obrębie samoopieki i gotowości do wypisu wśród pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego.

Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 100 osób leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego. Do przeprowadzenia badań wykorzystano skalę ADL oraz kwestionariusz gotowości do wypisu/samoopieki według C-HOBIC.

Wyniki
Grupę badanych podzielono na dwie podgrupy: chorych z wyłonioną stomią oraz chorych, u których w czasie zabiegu wykonano zespolenie jelitowe. Grupę badaną cechował wysoki status niezależności w zakresie czynności życia codziennego oraz gotowość do wypisu. Obydwie podgrupy nie różniły się istotnie w tym zakresie (p > 0,05). Badania wykazały różnice pod względem oceny gotowości do wypisu pomiędzy badanymi podgrupami (p < 0,001). Wyższy poziom gotowości do wypisu miały osoby bez stomii niż osoby ze stomią (M = 50,72 vs M = 45,00). Wyniki analiz korelacji wykazały, że wiek badanych osób powiązany był istotnie statystycznie z oceną stanu funkcjonalnego oraz z oceną gotowości do wypisu u wszystkich badanych (p < 0,001).

Wnioski
Badani chorzy w zdecydowanej większości prezentowali niezależną postawę podczas wykonywania podstawowych czynności życiowych i gotowość do wypisu. Osoby z wyłonioną stomią cechują się niższą oceną gotowości do wypisu niż osoby bez stomii. Wraz z wiekiem badanych następowało pogorszenie funkcjonalności życia codziennego i gotowości do wypisu.Introduction
The aim of the following thesis was to compare the scope of self-care and readiness for being discharged among patients who underwent surgical treatment for colorectal cancer.

Material and methods
The study included 100 people who underwent surgical treatment for colorectal cancer. The ADL Scale and the C-HOBIC Readiness to Discharge/Self-care Questionnaire were used to conduct the research.

Results
The research group was divided into 2 subgroups: patients with an open stoma and patients with intestinal anastomosis performed during the surgery. The study group was characterized by a high independence status when it comes to everyday life activities and high readiness for being discharged. The subgroups did not differ significantly in this matter (p > 0.05). The studies revealed differences in the evaluation of readiness for being discharged between the examined subgroups (p < 0.001). Patients without a stoma had a higher level of readiness for being discharged than those with a stoma (M = 50.72 vs M = 45.00) The results of correlation analyses indicated that the age of the patients was statistically significantly connected with the assessment of functional status and the assessment of readiness for being discharged in all patients (p < 0.001).

Conclusions
The majority of examined patients showed an independent attitude while performing basic life activities and high readiness for being discharged. People with a stoma have a lower discharge readiness than people without a stoma. With the increase of respondents’ age, the functionality of everyday life decreased and the readiness for being discharged was lower.

słowa kluczowe:

gotowość do wypisu i samoopieki, opieka pielęgniarska, rak jelita grubego, skala C-HOBIC

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.