eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena potencjału przywódczego pielęgniarek

Danuta Kunecka

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Przeobrażenia społeczno-gospodarczo-kulturowe zachodzące w społeczeństwie polskim na przełomie wieków XX i XXI pociągają
za sobą zmiany w różnych dziedzinach życia, także w pielęgniarstwie. Działalność praktyczna realizowana przez pielęgniarki określana
profesjonalnym pielęgnowaniem obejmuje zadania i czynności wynikające z roli zawodowej pielęgniarki przyporządkowane 9 funkcjom
zawodowym. Ich zakres wymaga od każdej pielęgniarki, będącej profesjonalistką, kompetencji i umiejętności warunkowanych znacznym
potencjałem przywódczym, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Cel pracy. Celem podjętych badań była ocena potencjału przywódczego pielęgniarek jako grupy zawodowej.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety, w grupie 125 pielęgniarek.

Wyniki i wnioski. Analiza materiału badawczego pozwoliła stwierdzić, iż badane pielęgniarki wykazują się jedynie dostatecznym poziomem
potencjału przywódczego, co może tworzyć trudności w profesjonalnym wypełnianiu roli zawodowej pielęgniarki.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 145-150

Introduction. Social, economic and cultural transformations that occurred in the Polish society on the turn of 20th and 21st centuries are
followed by changes in other fields of social life, also in nursing. The practical activity performed by nurses defined as professional nursing
comprises tasks and occupational activities resulting from professional role of a nurse assigned to 9 professional functions. From every
professional nurse the range of these functions requires competency and skills conditioned by considerable leadership potential, regardless
what position she occupies, because leadership is treated as a state of being characterized by ability of learning, being open and consciously
reacting to challenges of one’s milieu.

Aim of the study. The aim of the research was to evaluate the leadership potential of nurses as a professional group.

Material and methods. The research was carried out with the method of diagnostic opinion poll with the use of a questionnaire in a group
of 125 nurses.

Results and conclusions. Analysis of the research material allowed to state that the examined nurses demonstrate sufficient level of leadership
potential, which may be conducive to difficulties in performing their role of professional nurses.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 145-150
słowa kluczowe:

pielęgniarki; zarządzanie; lider

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe