eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena poziomu wiedzy pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego w zakresie postępowania okołooperacyjnego

Violetta Cebulska
1
,
Violetta Koźlak
1
,
Marta Kaźmierska
2

1.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
2.
Oddział Chirurgiczny, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 1: 31-38
Data publikacji online: 2021/05/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Kamica żółciowa należy do najczęstszych chorób przewodu pokarmowego leczonych chirurgicznie. Istotą schorzenia jest tworzenie i gromadzenie się złogów w pęcherzyku żółciowym oraz, rzadko, w drogach żółciowych. Podstawową metodą leczenia rozpoznanej, objawowej kamicy żółciowej jest wykonanie zabiegu chirurgicznego usunięcia pęcherzyka żółciowego, najczęściej metodą laparoskopową. Postęp w zakresie wprowadzania coraz nowocześniejszych technik i procedur operacyjnych warunkuje konieczność rozwoju kompleksowej oraz wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej nad chorym. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego w zakresie postępowania okołooperacyjnego.

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzane wśród 100 pacjentów poddanych zabiegowi cholecystektomii. W celu przeprowadzenia badania wykorzystano samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety. Do analizy statystycznej wykorzystano: test U Manna-Whitneya, test Kruskala-Wallisa oraz test istotności współczynnika korelacji rang Spearmana.

Wyniki
Ocena poziomu wiedzy badanej grupy pacjentów w zakresie znajomości zasad postępowania okołooperacyjnego ujawniła, iż dobry poziom wiedzy reprezentowało 36% osób, wiedzę dostateczną posiadało 33% ankietowanych, wiedzę bardzo dobrą miało 16% pacjentów, niewystarczającą 15% respondentów.

Wnioski
Większość pacjentów oceniło swoją wiedzę w zakresie postępowania okołooperacyjnego jako wystarczającą. Ogólny poziom wiedzy badanych na temat postępowania okołooperacyjnego był ponadprzeciętny. Mieszkańcy wsi oraz osoby nieaktywne zawodowo posiadały znacznie mniejszą wiedzę niż pacjenci mieszkający w mieście i pracujący. Pacjenci z wykształceniem wyższym posiadali znacznie większą wiedzę niż osoby z wykształceniem średnim. Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych pacjentów w okresie okołooperacyjnym warunkuje prawidłowe ich przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji.Introduction
Cholelithiasis is one of the most common gastrointestinal diseases treated surgically. The essence of the disease is the formation of deposits and accumulation in the gallbladder, and rarely originally in the bile ducts. The basic method of treatment of diagnosed symptomatic cholecystolithiasis is the surgical removal of the gallbladder, most often by keyhole surgery. Tremendous progress in the implementation of modern operating techniques and procedures determines the need for the development of comprehensive and high-quality nursing care. The aim of the study was to assess the level of knowledge of patients with cholecystolithiasis in perioperative management.

Material and methods
The study was conducted among 100 patients who underwent cholecystectomy. A self-prepared questionnaire was used. For statistical analysis: Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Spearman Rank Correlation Coefficient test were used.

Results
The assessment of the level of knowledge of the examined group in terms of knowledge of the principles of perioperative procedures revealed that 36% of people represented good knowledge, 33% had sufficient knowledge, 16% had very good knowledge, and 15% represented insufficient knowledge.

Conclusions
Most patients assessed their knowledge of perioperative management as sufficient. The general level of knowledge of perioperative procedures was above average. Village residents and inactive people had significantly less knowledge than the surveyed working patients and those living in the city. Patients with higher education had much more knowledge than people with secondary education. Recognition of educational needs in the perioperative period determines proper preparation for self-care.

słowa kluczowe:

edukacja, cholecystektomia, postępowanie okołooperacyjne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.