eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Opieka pielęgniarska nad pacjentem neurochirurgicznym z drenażem komorowym zewnętrznym

Agnieszka Królikowska
1, 2
,
Renata Jabłońska
1
,
Robert Ślusarz
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
2.
Klinika Neurochirurgii, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 130–135
Data publikacji online: 2022/12/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Drenaż komorowy zewnętrzny jest rozwiązaniem czasowym stosowanym w przypadku ostrego wodogłowia. Celem pracy jest przedstawienie najistotniejszych zadań pielęgniarskich niezbędnych w opiece nad pacjentem z drenażem komorowym zewnętrznym.

Materiał i metody
W pracy wykorzystano metodę indywidualnego studium przypadku. Zaprezentowany został przypadek 49-letniej pacjentki z zdiagnozowanym tętniakiem tętnicy szyjnej wewnętrznej prawej, którą poddano embolizacji tętniaka i założono drenaż komorowy zewnętrzny.

Wyniki
Pacjentka podczas utrzymywania drenażu komorowego wymagała ciągłego monitorowania parametrów życiowych, prowadzenia bilansu wodnego i nadzorowania drenażu oraz drenującego się płynu mózgowo-rdzeniowego. Mimo braku deficytu neurologicznego wymagała pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego.

Wnioski
Zespół pielęgniarski wobec pacjenta z drenażem komorowym zewnętrznym realizuje wiele specjalistycznych zadań – terapeutycznych, opiekuńczych, profilaktycznych.Introduction
External ventricular drainage is a temporary solution in the case of acute hydrocephalus. The aim of the study is to present the most important nursing tasks necessary in the care of a patient with external ventricular drainage.

Material and methods
The method of an individual case study was used in the work. The case of a 49-year-old female patient is presented, who was diagnosed with an aneurysm of the right internal carotid artery subjected to embolization of the aneurysm and assuming external ventricular drainage.

Results
Throughout the period of maintaining ventricular drainage, the patient required continuous monitoring of vital signs, water balance, monitoring of drainage, and draining cerebrospinal fluid. Despite the lack of a neurological deficit, she required assistance in all everyday activities.

Conclusions
The nursing team for a patient with external ventricular drainage performs several specialized tasks: therapeutic, caring, preventive.

słowa kluczowe:

wodogłowie, drenaż komorowy zewnętrzny, zadania pielęgniarki

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.