eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Tamás Laczkó
1
,
Alexandra Makai
1
,
Viktória Prémusz
1
,
Pongrác Ács
1
,
Dávid Paár
1

1.
Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
Data publikacji online: 2020/10/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Działania Unii Europejskiej mające na celu wykorzystanie pozytywnego wpływu sportu na społeczeństwo były również priorytetem w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w ostatniej dekadzie. Celem podjętej w niniejszej pracy analizy było porównanie częstotliwości aktywności sportowej wśród mieszkańców krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz wpływu demografii, jakości życia, czynników społeczno-kulturowych, społeczno-ekonomicznych i infrasktrukturalnych.

Materiał i metody
Dane pochodzą z badania Eurobarometr 472 Sport i aktywność fizyczna, przeprowadzonego w 2017 r. Wszyscy respondenci (n=4.174) to osoby w wieku od 15 roku życia z krajów V4. W analizie zastosowano dystrybucję częstotliwości, test chi-kwadrat, binarne modele regresji logistycznej (obejmujące 12 zmiennych objaśniających oraz regularną aktywność sportową jako zmienną niezależną).

Wyniki
Największy odsetek (16%) respondentów uprawiających sport przynajmniej trzy razy w tygodniu wykazano na Węgrzech. Czechy osiągnęły z kolei najwyższy współczynnik regularności w tygodniu (31%) i najniższy współczynnik nieaktywności (42%). W Polsce współczynnik nieaktywności wyniósł 62%. Wiek, wykształcenie i status społeczny miały wpływ na częstotliwość uprawiania sportu we wszystkich czterech krajach.

Wnioski
W artykule podkreślono powoli zmieniającą się rolę demografii oraz struktur społeczno-kulturowych i społeczno-ekonomicznych we wpływie na częstotliwość uprawiania sportu w krajach Grupy Wyszehradzkiej, a ponadto ujawniono możliwość szybkiego wpływu infrastruktury sportowej.Background
EU efforts to exploit the positive social impact of sport have also been a priority in the Visegrad (V4) countries over the past decade. Our analysis aimed to compare the frequency of sports activities among the V4 countries’ population and the effects of demographic, quality of life, sociocultural, socioeconomic, and sports infrastructural factors.

Material and methods
The data analyzed are from the Special Eurobarometer 472 Sport and Physical Activity survey, conducted in 2017. All respondents (n=4,174) were over 15 years of age and resident in one of the four Visegrad countries. Frequency distribution, chi-square tests, and binary logistic regression models (including 12 explanatory variables and regular sports as independent variable) were used.

Results
Hungary had the highest rate (16%) of respondents participating in sporting activity at least three times a week, while the Czech Republic had the highest rate of weekly regularity (31%), and the lowest inactivity rate (42%). In Poland, the inactivity rate was 62%. Age, education, and social status had a significant effect on the frequency of sports in all four countries.

Conclusions
This paper highlights the slowly changeable role of demographic, sociocultural, and socioeconomic structures in influencing the frequency of sporting activity among the V4 countries, and underlines the potentially quick impact of sports infrastructure.

słowa kluczowe:

sport, zajęcia rekreacyjne, czynniki socjologiczne, czynniki socjoekonomiczne

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe