ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Piętno doświadczane i postrzegane u osób chorujących na schizofrenię

Katarzyna Chotkowska

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 304-317
Data publikacji online: 2019/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Ocena subiektywnie doświadczanego i postrzeganego piętna przez osoby chorujące na schizofrenię.

Metody
Badaniem objęto 64 osoby z rozpoznaną schizofrenią z województwa mazowieckiego. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Angermeyera.

Wyniki
Osoby badane zdecydowanie oczekują negatywnego nastawienia społeczeństwa do osób chorujących. Poczucie piętna przewidywanego wśród respondentów jest wysokie w każdym obszarze (kontakty z ludźmi, praca, związki, obraz osób chorujących w społeczeństwie, dyskryminacja strukturalna). Poczucie piętna doświadczanego wśród respondentów jest najwyższe w obszarze kontaktów z innymi ludźmi. Wyniki pokazały, że część respondentów doświadczyła z powodu choroby zarówno odrzucenia, jak i akceptacji ze strony otoczenia. Respondenci uważają, iż lepiej jest zachować dla siebie, że jest się chorym psychicznie, by nie narazić się na odrzucenie (72%), oraz że ludzie odnoszą się negatywnie do osób chorujących psychicznie (70%). Uważają też, że większość osób zdrowych unika kontaktu z osobami chorymi (70%), a pracodawcy nie chcą ich zatrudniać (72%). Respondenci w większości twierdzą, że inni ludzie nie chcą mieć partnerów chorych psychicznie (77%). Aż 59% badanych przeżyło odrzucenie z powodu choroby, 53% miało doświadczenie, że ktoś zerwał z nimi kontakt z tego samego powodu. W obszarze zatrudnienia 39% badanych zadeklarowało, iż zdarzyła im odmowa przyjęcia do pracy z powodu choroby.

Wnioski
Respondenci zdecydowanie oczekują wystąpienia niechętnych postaw społecznych w różnych obszarach życia. Najczęściej doświadczają piętna w obszarze kontaktów z innymi ludźmi.Purpose
The assessment of subjectively experienced and perceived stigma by people suffering from schizophrenia.

Methods
The study included 64 people diagnosed with schizophrenia from the Masovia Province. The study used Angermeyer’s Questionnaire.

Results
The respondents definitely expect negative social attitudes towards people who are mentally ill. The sense of anticipated stigma among respondents is high in every area (contacts with people, employment, relationships, social perceptions of mentally ill people, structural discrimination). The results show that some respondents experienced both rejection due to illness and also positive acceptance in their immediate environment. Respondents believed that it is better to keep the illness to themselves to avoid being exposed to rejection (72%) and that people respond negatively to people with mental illness (70%). They also believed that the majority of healthy people avoid contact with sick people (70%), and that employers are reluctant to hire them (72%). The majority of respondents believed that other people do not want to have mentally ill partners (77%), 59% of respondents had experienced rejection due to mental illness, 53% had the experience of all social contacts being broken with them for the same reason. In the area of employment, 39% of respondents declared that they had failed to be recruited because of the illness.

Conclusions
Respondents definitely expect negative social attitudes in various areas of their lives. Most often they experience stigma in the area of contacts with other people.

słowa kluczowe:

schizofrenia, piętno, piętno doświadczane

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe