eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poczucie koherencji (SOC) a zachowania zdrowotne u pielęgniarek

Bogumiła Urbańska
,
Krystyna Kurowska

Pięlęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 3: 90-95
Data publikacji online: 2010/09/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Poczucie koherencji (SOC) jest złożoną strukturą poznawczą wyjaśniającą związek zachowań zdrowotnych ze zdrowiem. Wysokie SOC daje wiarę w sens życia, jego uporządkowanie i przewidywalność, co sprawia, że chce się być zdrowym i sprawnie funkcjonować. Celem badań było określenie poziomu SOC oraz zachowńñ zdrowotnych występujących u pielęgniarek.
Materiał i metody: Przebadano 77 pielęgniarek z czterech różnych oddziałów: Chirurgii Dziecięcej, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Kliniki Gastroenterologii i Chorób Naczyń oraz Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy im. dr. Jana Biziela. Poczucie koherencji oceniano za pomocą kwestionariusza SOC-29, a zachowania zdrowotne przy użyciu Inwentarza zachowań zdrowotnych (IZZ).
Wyniki: Globalne SOC u pielęgniarek wynosiło 130 pkt (92–167 pkt), przy średnim poziomie zrozumiałości 51,24, zaradnoœci 42,54 i sensownoœci 35,55 pkt. Wynik uzyskany w IZZ to 83,56 pkt. Badani w 33% stanowili grupę o niskim poziomie w IZZ, 44% to osoby o średnim poziomie, a 25% o wysokim poziomie zachowań zdrowotnych.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można powiedzieć, że badane pielęgniarki są grupą zawodową o dość wysokim poziomie poczucia koherencji, która ma właściwe lub wysokie zachowania zdrowotne.

Introduction: Sense of coherence (SOC) is a construct that explains the relationship between health behaviour and health. High SOC gives confidence in the meaning of life, its comprehensibility and predictability – which gives motivation to stay healthy and fit. The aim of the research was to define SOC level and health behaviour of nurses.
Material and methods: 77 nurses from different wards: Pediatric Surgery, General Surgery Clinic, Gastroenterology Clinic, Vessel Diseases, Neurosurgery and Neurotraumatology at Dr Jan Biziel University Hospital No 2 in Bydgoszcz were examined. Sense of coherence was assessed on the basis of the SOC-29 questionnaire, while health behaviour on the basis of Health Behaviour Inventory.
Results: Global SOC in nurses was 130 (92-167 points), with average level of understanding 51.24; manageability 42.54; meaningfulness 35.55 points. The result in Health Behaviour Inventory was 83.56 points. 33% of the examined nurses showed a low level in Health Behaviour Inventory, 44% were on medium level, and 25% showed a high level of health behavior.
Conclusions: On the basis of the results we can conclude that nurses constitute the group of professionals with high SOC and appropriate or high level of health behaviour.
słowa kluczowe:

pielęgniarka, zachowania zdrowotne, poczucie koherencji (SOC)

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.