eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Polska adaptacja i walidacja Modified Reasons for Smoking Scale

Agata Anna Niezabitowska
1
,
Ryszard Wojciech Poprawa
1

1.
Institute of Psychology, University of Wroclaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (2): 119-150
Data publikacji online: 2020/10/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Palenie papierosów prowadzi do uzależnienia i jest jedną z najczęstszych przyczyn wielu chorób oraz przedwczesnych zgonów, dlatego poznanie motywów palenia jest ważnym zadaniem badawczym. Celem badań była polska adaptacja i walidacja Modified Reasons for Smoking Scale (MRSS). Skala ta mierzy siedem motywów palenia: nałogowe, przyjemności, redukcji napięcia, społeczne, stymulacji, nawyku i operowania papierosem.

Materiał i metody
Po uzyskaniu równoważnego polskiego tłumaczenia wersji oryginalnej badania walidacyjne przeprowadzono na próbie 477 palących (51% kobiet) w wieku 18–60 lat. Trafność teoretyczną badano konfirmacyjną analizą czynnikową (CFA). Rzetelność oceniano, analizując spójność wewnętrzną, stałość czasową i moc dyskryminacyjną pozycji. Wskaźnikami trafności kryterialnej były wyniki Fagerström Test for Nicotine Dependence – Revised (FTND-R) oraz Self-Control Scale (SCS).

Wyniki
CFA 7-czynnikowej MRSS wykazała dostateczne dopasowanie do danych, ale niskie ładunki czynnikowe czterech pozycji. Dwa czynniki okazały się bardzo wysoko ze sobą skorelowane. Kolejne CFA dowiodły, że 5-czynnikowa wersja ma lepsze parametry dopasowania i wysokie wszystkie ładunki czynnikowe. Pięcioczynnikowa MRSS uzyskała wysokie wszystkie wskaźniki rzetelności. Motywy palenia, zgodnie z hipotezami, istotnie pozytywnie korelują z FTND-R i negatywnie z SCS. Stwierdzono istotne różnice w motywach palenia w zależności od płci.

Omówienie
Chociaż oryginalna 7-czynnikowa polska wersja MRSS ma względnie możliwe do zaakceptowania właściwości psychometryczne, to zredukowana 5-czynnikowa wersja jest bardziej spójna teoretycznie oraz ma lepsze wskaźniki rzetelności i trafności kryterialnej. Mierzy motywy: 1) nałogowe/automatyczne, 2) przyjemności/trzymania papierosa, 3) redukcji napięcia/relaksacji, 4) społeczne i 5) stymulacji.

Wnioski
Skrócona polska wersja MRSS ma wysokie właściwości psychometryczne i może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce psychoprofilaktycznej oraz klinicznej.Introduction
Cigarette smoking leads to development of dependence and is the most frequent cause of many diseases, and premature deaths. Therefore recognition of smoking motives is an important research task. The aim of the study was the Polish adaptation and validation of the Modified Reasons for Smoking Scale (MRSS) which measures seven motives of smoking: addiction, pleasure, tension reduction, social, stimulation, habit and cigarette handling.

Material and methods
After obtaining an equivalent Polish translation of the original version, validation studies were conducted on a sample of 477 smokers (51% women) of 18 to 60 years of age. Construct validity was examined with confirmatory factor analysis (CFA). Reliability was determined by analysing internal consistency, temporal stability and item-total correlation coefficients. The indicators for criterion validity were results of Fagerström Test for Nicotine Dependence – Revised (FTND-R) and Self-Control Scale (SCS).

Results
CFA of 7-factor MRSS showed a sufficient fit to the data and weak loadings of 4 items. Two factors were very highly correlated. Subsequent CFA proved that the 5-factor version has better fit parameters and all factor loadings are high. It obtained high all reliability indicators. According to the hypotheses, smoking motives significantly correlate positively with FTND-R and negatively with SCS. There were significant differences in smoking motives depending on gender.

Discussion
Although the original 7-factor Polish MRSS version has relatively acceptable psychometric properties, the 5-factor version is more theoretically consistent and has better reliability and criterion validity rates. It measures the following motives: 1) addictive/automatism, 2) pleasure/handling, 3) tension reduction/relaxation, 4) social and 5) stimulation.

Conclusions
The shortened Polish version of MRSS has high psychometric properties and can successfully be used both in scientific research and in psycho-preventive and clinical practice.

słowa kluczowe:

palenie papierosów, walidacja, motywy palenia, polska adaptacja MRSS

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.