eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

2/2021
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom bólu, lęku i depresji u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych

Renata Piotrkowska
1
,
Piotr Jarzynkowski
1
,
Ada Wołowik
2

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
2.
Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
LECZENIE RAN 2021; 18 (2): 29–34
Data publikacji online: 2021/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Ból, lęk i depresja to czynniki wzajemnie oddziałujące na proces leczenia i jakość życia pacjenta z chorobą tętnic obwodowych (PAD). Zaburzenia lękowo-depresyjne mogą być konsekwencją przewlekłego bólu. Cel: Ocena nasilenia bólu, lęku i depresji u osób z PAD.

Materiał i metody
Zbadano 62 pacjentów z PAD leczonych w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi badawczych: The McGill Pain Questionnaire, Hospital Anxiety and Depression Scale-Modified (HADS-M) oraz visual analogue scale (VAS). Do zebrania danych społeczno-demograficznych opracowano ankietę własnej konstrukcji.

Wyniki
Wraz ze wzrostem bólu wzrasta poziom depresji (rHO = 0,30, p < 0,05). Wykazano istotne różnice natężenia bólu w zależności od stopnia zaawansowania choroby (F (3,58) = 2,78, p < 0,05). U badanych z wyższym poziomem bólu i depresji w leczeniu najczęściej stosowano słabe i silne opioidy. Wraz ze wzrostem lęku (rHO = 0,49, p < 0,001) i depresji (rHO = 0,35, p < 0,05) wzrastał poziom rozdrażnienia wśród badanych.

Wnioski
Wraz ze stopniem zaawansowania PAD istotnie wzrastał poziom natężenia bólu w badanej grupie chorych. Wraz ze wzrostem natężenia bólu istotnie zwiększał się poziom depresji u badanych. W opiece nad chorymi należy podejmować działania w kierunku oceny poziomu bólu, lęku i depresji, ponieważ pozwoli to na identyfikację pacjentów z zaburzeniami i zaplanowanie działań o charakterze leczniczym, profilaktycznym i edukacyjnym.Introduction
Pain, anxiety and depression are factors that influence the treatment process and the quality of life of patients with peripheral arterial disease (PAD). Anxiety-depressive disorders can be a consequence of chronic pain. Aim: Assessment of the intensity of pain, anxiety, and depression in patients with PAD.

Material and methods
The study was conducted among 62 patients with PAD treated at the Department of Cardiac Surgery and Vascular Surgery of the University Clinical Centre in Gdańsk. The study used the method of diagnostic survey with the use of standardized research tools: The McGill Pain Questionnaire, Hospital Anxiety and Depression Scale-Modified (HADS-M), and visual analogue scale (VAS). A proprietary questionnaire was developed to collect socio-demographic data.

Results
The conducted research has shown that the level of depression in the respondents increases with increasing pain (rHO = 0.30, p < 0.05). Significant differences in pain intensity were found depending on the stage of the disease (F (3.58) = 2.78, p < 0.05). In subjects with higher levels of pain and depression, weak and strong opioids were the most commonly used treatment. With increasing anxiety (rHO = 0.49, p < 0.001) and depression (rHO = 0.35, p < 0.05), the level of irritation increased among the subjects.

Conclusions
In the studied group of patients, the level of pain increased with the advancement of PAD, and the level of depression in the respondents increased with the increase in pain intensity. In the care of patients, measures should be taken to assess the level of pain, anxiety, and depression because this allows for the identification of patients with disorders and the planning of therapeutic, preventive, and educational activities.

słowa kluczowe:

choroba tętnic obwodowych, ból, lęk, depresja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe