eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2019
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Problemy matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Dorota Tomczyszyn
1

1.
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
Data publikacji online: 2019/11/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną potrzebuje od rodziców specjalnej pomocy, proporcjonalnej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Wymaga ono indywidualnego traktowania, a jego rozwój zależy od stanu zdrowia, ale także od warunków środowiskowych, działania instytucji wspierających, postaw społecznych. Najczęściej w opiekę nad dzieckiem angażują się matki rezygnując z własnej, zawodowej kariery, zainteresowań, kontaktów społecznych. W wychowaniu dziecka napotykają na wiele przeciwności, wobec których często są bezradne. Celem pracy będzie analiza najważniejszych problemów matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną.

Materiał i metody
Badania miały charakter jakościowy. Wykorzystano analizę indywidualnych przypadków na podstawie metody wywiadu swobodnego oraz wywiadu skategoryzowanego. Każdy wywiad trwał około 2 godzin. W wywiadach uczestniczyły 4 matki wychowujące dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Wyniki
Badane matki wskazywały na negatywne postawy społeczne otoczenia. Opowiadały o niejednoznacznych sytuacjach w instytucjach wspierających rodzinę i problemach w opiece zdrowotnej ich niepełnosprawnych dzieci. Marzenia kobiet koncentrowały się wokół dziecka, jego zdrowia i jego przyszłości.

Wnioski
Istnieje potrzeba wypracowania procedur postępowania w przypadku niepełnosprawnego intelektualnie pacjenta w oddziałach szpitalnych, podjęcia próby uregulowania instytucjonalnego wsparcia aktywności codziennej dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.Background
Children with intellectual disability need special help from their parents, proportional to the type and degree of their disability. They require individual treatment, and their development depends not only on their health status but also on environmental conditions, measures and actions taken by supporting institutions, and social attitudes. Most often, mothers engage in a child care by giving up their own professional career, interests and social interactions. While raising a child, they face many adversities, and they are often helpless to overcome them. The aim of this work is to analyze the most important problems of mothers raising a child with intellectual disability.

Material and methods
The research was of a qualitative nature. Case studies were used based on the method of unstructured interview and structured interview. Each interview lasted about 2 hours. The participants of interviews were four mothers bringing up children with intellectual disabilities.

Results
The mothers who participated in the research pointed out negative social attitudes in the environment. They reported ambiguous situations in institutions supporting the family and the problems in the health care of their disabled children. Women's dreams focused around a child, his or her health and future.

Conclusions
There is a need to formulate procedures for dealing with an intellectually disabled patient in hospital wards, to attempt to regulate the institutional support for daily activities of adult, dependent people with intellectual disabilities.

słowa kluczowe:

matka dziecka z niepełnosprawnością, niepełnosprawność intelektualna, badania jakościowe

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe