eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Procedura profilaktyki odleżyn jako narzędzie do oceny jakości opieki pielęgniarskiej

Lucyna Kiełbasa

Pięlęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 3: 85-89
Data publikacji online: 2010/09/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Odleżyna należy do ran przewlekłych i występuje u pacjentów długotrwale unieruchomionych, z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wprowadzenie do praktyki pielęgniarskiej wystandaryzowanej procedury profilaktyki odleżyn wpływa na uzyskanie korzystnych efektów jakościowych zarówno dla pacjenta, jak i szpitala.
Cel pracy: Ocena wpływu zastosowania procedury profilaktyki odleżyn na poziom wyników opieki pielęgniarskiej, wyrażonej wskaźnikiem profilaktyki odleżyn. Materiał i metody: W badaniu do oceny zagrożenia odleżyną wykorzystano skalę Doren-Norton. Przeanalizowano dokumentację zespołu ds. profilaktyki odleżyn oraz indywidualną dokumentację 10 762 pacjentów hospitalizowanych w latach 2004–2009.
Wyniki: W ciągu 6 lat objętych badaniem wyodrębniono grupę 10 762 pacjentów zagrożonych odleżyną, co stanowi 13,75% wszystkich hospitalizowanych. Z grupy tej przed odleżyną uchroniono 10 014 chorych, co pozwoliło na osiągnęcie wskaźnika profilaktyki odleżyn na poziomie 93,04%.
Wnioski: Wprowadzenie procedury pozwala na wyodrębnienie grupy pacjentów zagrożonych odleżyną, a zastosowanie schematu postępowania wpływa na uchronienie dużej liczby pacjentów przed powstaniem odleżyny. Uzyskany wskaźnik profilaktyki świadczy o wysokim poziomie opieki pielęgniarskiej.

Introduction: Bedsore is a type of chronic wound and concerns long term immobilized patients with serious health ailment. Implementation, into nurse practice, standardized procedure of bedsore prophylactic affects favorable quality, effects for both, patients and hospital.
Aim: The main goal of this research is assessment of influence of application of bedsore prophylactic on level of nurse care effectiveness, expressed in bedsore prophylactic indicator.
Material and methods: The Doren Norton scale was used to assess the risk of bedsore. Documentation of bedsore prophylactic team and individual patients documentation of 10 762 patients hospitalized in years 2004-2009 were analyzed.
Results: During the six years encompassing researching period of time, the number of 10 762 patients with the risk of bedsore was separated. That makes up 13.75% all patients hospitalized in hospital. From this group of patients there ware 10 014 patients who ware preserwed from bedsore. This wllowed to achieve the bedsore prophylactic indicator on the level 93.04%.
Conclusions: It has been established, that implementation of procedure allows to separate group of patients with the risk of bedsore, and putting the pattern into practise allows to preserve a big group of them from bedsore. High level of prophylactic indicator points at high level of nurse care.
słowa kluczowe:

odleżyna, profilaktyka, opieka pielęgniarska, wskaźnik

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.