eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2023
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Profil społeczno-psychologiczny i doświadczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych u osób w okresie probacji w Turcji: badanie jakościowe

Vehbi Bayhan
1
,
Ahmet Yasuntimur
2

  1. Department of Psychology, Faculty of Arts and Sciences, İnönü University, Malatya, Türkiye
  2. Department of Sociology, Institute of Social Sciences, İnönü University, Malatya, Türkiye
Data publikacji online: 2024/04/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Uzależnienie od substancji psycho­aktywnych to coraz większy problem, który dotyka osób w każdym wieku. W badaniu skoncentrowano się na profilu społeczno-psychologicznym i doświadczeniach osób z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych (SUD) w okresie probacji.

Materiał i metody
W badaniu zastosowano podejście jakościowe na podstawie studium przypadku, w którym wzięło udział 10 mężczyzn z SUD w wieku od 25 do 54 lat z Malatya w Turcji. Dane uzyskano z wywiadów pogłębionych w formie częściowo ustru­kturyzowanej, przeprowadzono również analizę tematyczną.

Wyniki
Badanie to wskazało kilka czynników wpływających na rozpoczęcie i kontynuację zażywania substancji. Należą do nich: środowisko społeczne, dostęp do substancji, presja rówieśnicza, ucieczka od problemów społecznych i pogoń za przyjemnościami. Do kontynuacji używania przyczyniają się ponadto: fałszywe postrzeganie ulgi dzięki zażyciu substancji, kontekst społeczny uzależnienia i tożsamość związana z używaniem substancji. Wpływ ma również brak kontroli rodzicielskiej, spóźnione rodzicielskie działanie i mieszkanie w dzielnicach o niekorzystnej sytuacji społecznej.

Omówienie
Wyniki badania pokazują istotne odejście od konwencjonalnych przekonań dotyczących inicjowania używania substancji psychoaktywnych. U wczesnych inicjatorów podkreśla się znaczenie początkowej, eksperymentalnej fazy poprzedzającej uzależnienie. Późni inicjatorzy mają natomiast zdeklarowane powody, aby rozpocząć używanie substancji. Uzależnienie nie zależy wyłącznie od substancji, ale także od środowiska i powiązań społecznych. Dynamika rodziny i środowisko odgrywają kluczową rolę, a większe rodziny i mniej kontrolujący się wzajemnie jej członkowie potencjalnie sprzyjają używaniu substancji psychoaktywnych.

Wnioski
Konsekwencje używania substancji wykraczają poza jednostkę i mogą mieć wpływ na jej rodzinę, krąg społeczny i całe życie. Używanie substancji zakłóca życie osobiste, utrudnia integrację społeczną i sprzyja zachowaniom przestępczym. Wywiera duży wpływ nie tylko na jednostkę, lecz także – szerzej – na jej środowisko społeczne i jej środki utrzymania.Introduction
Drug addiction is a growing concern affecting people of all ages. This research focuses on the socio-psychological profile and experiences of persons with substance use disorder (SUD) on probation.

Material and methods
This study employs a quali­tative approach with a case study design, involving 10 male persons with SUD aged 25 to 54 in Malatya, Türkiye. Data was gathered through in-depth, semi-structured interviews with thematic analysis.

Results
This study identifies several factors influencing substance initiation and continuation. These include social environment, access to substances, peer pressure, escape from social problems and the pursuit of pleasure. Additionally, the false perception of relief from substances, social context of dependence and identity tied to substance use play a role in continued usage. Lack of parental control, delayed parental realisation and residence in disadvantaged neighbourhoods are also influential.

Discussion
The research data reveals a significant departure from conventional beliefs regarding psychoactive-substance use initiation. It highlights an initial, experimental phase preceding addiction among early initiators, while late initiators have distinct reasons for starting. Dependency is not solely on the substance but also on the environment and social connections. Family dynamics and environment play a pivotal role, with larger, less-controlled families potentially fostering substance use.

Conclusions
The consequences of substance use extend beyond the individual and can impact their family, social circle and overall life. It disrupts personal lives, impedes social integration and fosters criminal behaviour. Substance use has profound repercussions, affecting not just the individual but also their broader social network and livelihood.

słowa kluczowe:

uzależnienie, narkomania, używanie substancji psychoaktywnych

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.