eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przebaczenie a wczesne nieadaptacyjne schematy i trauma wśród kobiet posiadających rodzica z zaburzeniami używania alkoholu

Agata Borzyszkowska
1
,
Ewa Wojtynkiewicz
1
,
Klaudia Mamełka
1

1.
Department of Psychology, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
Alcohol Drug Addict 2023; 36 (1): 41–52
Data publikacji online: 2023/08/24
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Celem badań było sprawdzenie, czy wczesne nieadaptacyjne schematy (EMS) i trauma stanowią istotne predyktory dyspozycji do przebaczenia oraz czy możliwe jest wyodrębnienie typów kobiet posiadających rodziców z diagnozą zaburzeń używania alkoholu (AUD) cechujących się specyficzną konfiguracją dyspozycji do przebaczenia, nasilenia EMS oraz poczucia traumy.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 150 kobiet w wieku 20–35 lat (M = 28,58, SD = 4,91) posiadających rodzica z AUD. Użyto Skalę Przebaczenia Heartland, Kwestionariusz Schematów Younga oraz Kwestionariusz Traumy Wczesnodziecięcej.

Wyniki
EMS i poczucie traumy okazały się istotnymi predyktorami dyspozycji do przebaczenia. Wyodrębniono także dwa typy kobiet różniących się dyspozycją do przebaczenia, nasileniem EMS i poczucia traumy.

Omówienie
Uzyskane wyniki są zgodne z rezultatami badań, w których udowodniono, że poczucie traumy jest istotnym predyktorem przebaczenia.

Wnioski
Kobiety cechujące się wyższym nasileniem EMS i poczucia traumy charakteryzowały się niższą gotowością do udzielania przebaczenia w różnych sytuacjach.Introduction
The aim of the research was to ascertain whether early maladaptive schemas (EMS) and trauma are important predictors of the disposition to forgive and whether it is possible to distinguish types of women with parents diagnosed with alcohol-use disorder (AUD) characterised by a specific configuration of the disposition to forgive, intensification of EMS and a sense of trauma.

Material and methods
The study group included women with a parent with AUD (N = 150) aged 20-35 years (M = 28.58, SD = 4.91). Heartland Forgiveness Scale, Young Schema Questionnaire and Childhood Trauma Questionnaire were used.

Results
EMS and a sense of trauma turned out to be important predictors of dispositional forgiveness. Two types of women were also distinguished, differing in their disposition to forgive, the intensity of EMS and the sense of trauma.

Discussion
The obtained results are consistent with those of studies that proved trauma is a significant predictor of forgiveness.

Conclusions
Women with a higher severity of EMS and a sense of trauma were characterised by a lower readiness to forgive in various situational contexts.

słowa kluczowe:

trauma, wczesne nieadaptacyjne schematy, kobiety, przebaczenie, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.