en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2024
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przedwczesne dojrzewanie płciowe i inne zaburzenia endokrynologiczne jako powikłanie leczenia mitotanem z powodu raka kory nadnerczy – seria przypadków i przegląd literatury

Elżbieta Moszczyńska
1
,
Marta Baszyńska-Wilk
1
,
Aleksandra Tutka
1
,
Agnieszka Bogusz-Wójcik
1
,
Patrycja Dasiewicz
1
,
Olga Gryniewicz-Kwiatkowska
2
,
Małgorzata Walewska-Wolf
3
,
Maria Stepaniuk
4
,
Dorota Majak
4
,
Wiesława Grajkowska
4

  1. Department of Endocrinology and Diabetology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
  2. Department of Oncology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
  3. Gynaecological Outpatient Clinic, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
  4. Department of Pathology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (1): 14-28
Data publikacji online: 2024/02/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Rak kory nadnerczy (ACC) jest rzadkim i agresywnym nowotworem. Mitotan jest podstawowym lekiem w terapii uzupełniającej ACC. Celem pracy była ocena pacjentów z rozpoznaniem przedwczesnego dojrzewania płciowego (PP) oraz innych powikłań endokrynologicznych w trakcie leczenia mitotanem.

Materiał i metody
Do retrospektywnego badania włączono 4 pacjentów, u których w trakcie terapii mitotanem zdiagnozowano PP. W pracy przeanalizowano objawy kliniczne, wyniki badań endokrynologicznych radiologicznych i histopatologicznych.

Wyniki
Mediana wieku w momencie rozpoznania ACC wynosiła 1,5 roku. Wszyscy pacjenci byli leczeni operacyjnie z następową terapią mitotanem, w dwóch przypadkach zastosowano również chemioterapię. Mediana czasu od operacji do rozpoczęcia leczenia mitotanem wyniosła 26 dni. Podczas terapii PP potwierdzono na podstawie objawów, badań hormonalnych i obrazowych. U jednego pacjenta po niepełnym obwodowym PP wystąpiło centralne PP. Mediana czasu od rozpoczęcia terapii do wystąpienia pierwszych objawów PP wyniosła 4 miesiące. Dodatkowo, z powodu niedoczynności kory nadnerczy wywołanej mitotanem, chorzy wymagali ponad fizjologicznych dawek hydrokortyzonu (HC), a u jednego pacjenta konieczna była suplementacja mineralokortykoidów (MC). U dwóch pacjentów rozpoznano niedoczynność tarczycy. Wszyscy pacjenci prezentowali objawy neurologiczne o różnym nasileniu, poważniejsze u młodszych dzieci.

Wnioski
Skutki uboczne stosowania mitotanu powinny być szybko rozpoznane i odpowiednio leczone. U dzieci przed okresem dojrzewania PP może być powikłaniem terapii. Należy zwrócić uwagę na konieczność stosowania ponadfizjologicznych dawek HC, czasem z MC. Niektórzy pacjenci wymagają terapii substytucyjnej lewotyroksyną. Poza endokrynologicznymi objawami ubocznymi istotnym problemem klinicznym jest neurotoksyczność mitotanu.Introduction
Adrenocortical carcinoma (ACC) is rare and an aggressive tumour. Mitotane is the mainstay adjuvant drug in treating ACC. The study aimed to describe patients diagnosed with precocious puberty (PP) and other endocrinological complications during mitotane therapy.

Material and methods
This retrospective study enrolled 4 patients with ACC treated with mitotane therapy complicated by PP. We analysed clinical manifestations, radiological, histopathological findings, and hormonal results.

Results
The median age at the diagnosis of ACC was 1.5 years. All patients were treated with surgery and mitotane, accompanied by chemotherapy regimens in 2 cases. The median time from surgery to the initiation of mitotane therapy was 26 days. During mitotane treatment, PP was confirmed based on symptoms, and hormonal and imaging tests. In one patient, incomplete peripheral PP was followed by central PP. The median time from the therapy initiation to the first manifestations of PP was 4 months. Additionally, due to mitotane-induced adrenal insufficiency, patients required a supraphysiological dose of hydrocortisone (HC), and in one patient, mineralocorticoid (MC) replacement with fludrocortisone was necessary. In 2 patients, hypothyroidism was diagnosed. All patients presented neurological symptoms of varying expression, which were more severe in younger children.

Conclusions
The side effects of using mitotane should be recognized quickly and adequately treated. In prepubertal children, PP could be a complication of therapy. The need to use supraphysiological doses of HC, sometimes with MC, should be highlighted. Some patients require levothyroxine replacement therapy. The neurotoxicity of mitotane is a significant clinical problem.

słowa kluczowe:

dojrzewanie, wirylizacja, rak kory nadnerczy, mitotan


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.