eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

ROLA SZKOLNEJ EDUKACJI SEKSUALNEJ W PROMOCJI ZDROWIA

Joanna Skonieczna
1
,
Dominik Olejniczak
1

1.
Department of Public Health, Medical University of Warsaw
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 46–54
Data publikacji online: 2016/04/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Seksualność jest nieodłącznym elementem osobowości każdego człowieka. Brak rzetelnie prowadzonej edukacji seksualnej w tym zakresie jest częstą przyczyną podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych.

Celem pracy jest ocena roli edukacji seksualnej w promocji zdrowia oraz zaprezentowanie wyników badań oceniających wpływ szkolnej edukacji seksualnej na zachowania seksualne młodzieży. Okres adolescencji charakteryzuje się częstszym podejmowaniem ryzykownych zachowań. Wśród adolescentów obserwowany jest spadek średniego wieku inicjacji seksualnej, zwiększenie częstości podejmowania kontaktów seksualnych oraz liczby partnerów seksualnych, a także

niedostatecznie rozpowszechnienie korzystania z prezerwatyw i innych metod antykoncepcji przy każdym stosunku seksualnym. Zadaniem promocji zdrowia jest wpływanie na uwarunkowania zdrowia m.in. poprzez edukację seksualną. Badania potwierdzają pozytywny wpływ złożonej edukacji seksualnej, prowadzonej zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych, na mniejszą częstotliwość podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. Właściwe wydaje się być podjęcie działań mających na celu rozpowszechnianie właściwej dla poziomu rozwoju psychoseksualnego edukacji seksualnej w szkołach.

Sexuality is an integral part of personality of each human being. No earnestly conducted sex education is a common cause of engaging in risky sexual behaviours. The aim of the study is to evaluate the role of sex education in health promotion and to present the results of the studies of the effects of school sex education on sexual behaviour of young people.

The period of adolescence is characterized by a more frequent risk-taking behaviour. Among adolescents it is observed that the average age of sexual initiation has decreased, the frequency of making sexual contact and a number of sexual partners has increased, as well as the insufficient dissemination of the use of condoms and other methods of ontraception every time sexual intercourse takes place. The task of health promotion is to influence determinants of health, among others, through sex education. Research confirms the positive impact of complex sex education, carried out in accordance with the recommendations of international organizations, on a lower frequency of engaging in risky sexual behaviour. It seems appropriate to take action to disseminate appropriate for the level of psychosexual development sex education in schools.
słowa kluczowe:

edukacja seksualna, promocja zdrowia, szkoła

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.