eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Skrypty seksualne mężczyzn społecznie niedostosowanych w kontekście używania substancji psychoaktywnych

Maria Łukaszek

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (3): 193-212
Data publikacji online: 2018/12/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Analizie poddano temat używania substancji psychoaktywnych jako czynnika różnicującego skrypty seksualne badanych oraz jako elementu towarzyszącego ich aktywności seksualnej.

Materiał i metody
Dane pochodzą z projektów realizowanych wśród osiemnastoletnich wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy (N = 563) oraz więźniów (N = 485). Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.

Wyniki
Używanie narkotyków przez adolescentów, częste picie alkoholu, nadużywanie alkoholu lub prezentowanie wczesnych objawów uzależnienia od alkoholu współwystępuje z wyższym odsetkiem podejmujących aktywność seksualną, w szczególności z zachowaniami ryzykownymi – wczesną inicjacją seksualną (przed 15. rokiem życia), rezygnowaniem z antykoncepcji, prostytuowaniem się, dużą liczbą partnerów seksualnych. Większość mężczyzn ma wielokrotne doświadczenia aktywności seksualnej w stanie upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykowego.

Omówienie
Wyniki potwierdzają dotychczasowe ustalenia badaczy, że używanie substancji psychoaktywnych przez adolescentów jest czynnikiem modyfikującym ich skrypty seksualne. Powszechność podejmowania przez niedostosowanych społecznie mężczyzn aktywności seksualnej w stanie odurzenia można tłumaczyć ryzykanckim stylem życia wynikającym m.in. ze skłonności do poszukiwania mocnych wrażeń oraz niższą rezerwą poznawczą powodującą trudności w dokonaniu adekwatnej oceny ryzyka.

Wnioski
Stwierdzono, że nie tylko uzależnienie, lecz nawet okazjonalne używanie substancji psychoaktywnych zmieniają znacząco model aktywności seksualnej badanych nastolatków (zwiększając w szczególności natężenie zachowań ryzykownych). Ustalono także, że stan upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykowego jest częstym elementem towarzyszącym aktywności seksualnej większości niedostosowanych mężczyzn.Introduction
The research topic was psychoactive substance use as a factor that diversifies the respondents’ sexual scripts and as an element of their sexual activity.

Material and methods
The data were obtained from research projects carried out among 18-year-aged Voluntary Labour Corps members (N = 563) and prisoners (N = 485). The method used was a diagnostic survey.

Results
Adolescent drug use, frequent alcohol consumption, alcohol abuse or early symptoms of alcohol dependence co-occur with more frequent sexual contacts and particularly with risky behaviours such as early sexual initiation (under the age of 15), giving up contraception, prostitution and a large number of sex partners. The majority of men have had multiple sexual experiences while being intoxicated with alcohol or drugs.

Discussion
The research shows results similar to other studies – psychoactive substance use by adolescents is a factor that affects their sexual scripts. The prevalence of socially maladjusted men’s sexual activities under the influence of alcohol can be justified with their risky lifestyles resulting from the need for intense sensations and lower cognitive reserve leading to difficulties with appropriate assessment of risky sexual activities.

Conclusions
It was stated that not only dependence but also occasional psychoactive substances use significantly affect adolescents’ model of sexual activity (increasing the number of risky sexual behaviours in particular). The study also revealed that the state of alcohol and drug intoxication is a frequent factor that accompanied the sexual activity of the majority of socially maladjusted men.

słowa kluczowe:

uzależnienie, skrypty seksualne, ryzykowne zachowania seksualne, niedostosowanie społeczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.