eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Systematyczny przegląd i metaanaliza trzech badań klinicznych dla zbadania skuteczności terapii akceptacji i zaangażowania w leczeniu problemowego używania pornografii

Masumeh Ghazanfarpour
1
,
Masoudeh Babakhanian
2
,
Abbas Keshtkar
3
,
Mohammadali Kiani
4

1.
Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2.
Abnormal Uterine Bleeding Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3.
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4.
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (3): 275-282
Data publikacji online: 2020/12/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Używanie pornografii jest praktyką powszechną, ale niedostatecznie zbadaną. Autorzy pracy analizują rolę terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w leczeniu problemowego oglądania pornografii.

Materiał i metody
Autorzy szukali artykułów dotyczących badań kontrolowanych (CTs) na temat skuteczności ACT w leczeniu problemowego używania pornografii (PPU). W tym celu posłużyli się Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, PubMed, PubPsych, Scopus, Google Scholar, SID i Iranmedex oraz innymi bazami danych (dotyczącymi tzw. szarej literatury, np. artykułów z konferencji czy z kluczowych czasopism). Do oceny ryzyka błędu systematycznego użyto listy kontrolnej Cochrane Collaboration, a do łączenia danych – metaanalizy modelu efektów losowych. Ogólną jakość badań oceniano metodą GRADE. Podstawowe i drugorzędne wyniki to czas spędzony na oglądaniu pornografii. Artykuł jest zarejestrowany w PROSPERO (nr rejestracyjny CRD42018107247).

Wyniki
Zakwalifikowano trzy artykuły dotyczące badań kontrolowanych, które obejmowały łącznie 70 uczestników (39 w grupie nieleczonych i 31 w grupie leczonych). Metaanaliza modelu efektów losowych pokazała standardową średnią różnicę między dwiema grupami 1,11 (95% CI: –0,003 do 2,44; p = 0,000). Oznacza to poprawę problemów wynikających z oglądania pornografii. W metaanalizie zaobserwowano jednak znaczną niejednorodność. W celu zidentyfikowania jej źródła przeprowadzono metaanalizę modelu efektów losowych oddzielnie dla dwóch badań, w których byli badani dorośli mężczyźni. Standardowa średnia różnica między dwiema grupami wyniosła 1,71 (0,97–2,44), a I2 = 0 (p = 0,7). Metaanaliza dotycząca jakości życia uczestników wykazała standardową średnią różnicę –0,002 (95% CI: –0,526 do 0,523) między dwiema grupami, co oznacza wpływ ACT na poprawę jakości życia uczestników. Stronniczość publikacji oceniano za pomocą testów Begga i Eggera z wartością p równą 0,1 i przedziałem ufności od –14,3 do 24,8. Wyniki świadczyły o braku stronniczości publikacji.

Wnioski
Badania pokazują, że ACT wpływa na poprawę problemowego używania pornografii i jakości życia pacjentów.Introduction
Pornography use is at once a widespread and understudied practice. In this study, we explore the role of the Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on treating problematic pornography viewing.

Material and methods
We searched controlled trials (CTs) articles on the effect of ACT on treating problematic pornography use (PPU). We searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE in PubMed, PubPsych, Scopus, Google Scholar, SID and Iranmedex, and other databases (for gray literatures, e.g. conference papers, key journals) for relevant CTs articles. We used the Cochrane Collaboration’s checklist to assess the risk of bias, using random-effects model meta-analysis to combine data. The Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) method was used to evaluate overall study quality. The primary and secondary outcomes were time spent on viewing pornography. This paper is registered in PROSPERO (registration no. CRD42018107247).

Results
This study consists of three CTs articles with a total of 70 participants (39 in the non-treatment and 31 in the treatment group). Random-effects model in meta-analysis were conducted with the results indicating a standard mean difference of 1.11 (95% CI: –0.003 to 2.44; p = 0.000) between the two groups. This indicates an improvement in pornography-related problems. However, significant heterogeneity was observed in the meta-analysis. To identify the source of heterogeneity, we applied random-effects model in the meta-analysis separately to two studies that had adult men as their target population. According to the results, the standard mean difference between two groups was 1.71 (0.97-2.44) and I2 = 0 (p = 0.7). The results of meta-analysis on participants’ quality of life exhibited a standard mean difference of –0.002 (95% CI: –0.526 to 0.523) between the two groups, indicating the effect of ACT on boosting the participants’ quality of life. Publication bias was assessed using Begg and Egger tests with a p-value of 0.1 and confidence interval of –14.3 to 24.8. The results registered the absence of publication bias.

Conclusions
The findings exhibit that ACT has a positive effect on problematic pornography use and quality of life in patients.

słowa kluczowe:

terapia akceptacji i zaangażowania, pornografia, przegląd systematyczny, metaanaliza

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.