eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Teoria Zachowania Zasobów Stevana E. Hobfolla a przewidywanie utrzymywania abstynencji przez osoby uzależnione od alkoholu

Robert Modrzyński

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (2): 147-170
Data publikacji online: 2018/12/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Teoria Zachowania Zasobów Stevana E. Hobfolla (COR) może stanowić alternatywną koncepcję rozumienia uzależnienia od alkoholu. Teoria ta opiera się na założeniu, że aktywność człowieka jest skoncentrowana na zdobywaniu, utrzymywaniu i ochronie zasobów. Ich zdobywanie lub utrata ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia i stanowi źródło motywacji do zmian. Z perspektywy COR utrata zasobów lub brak możliwości ich pozyskania tłumaczy wysoki odsetek osób łamiących abstynencję. Celem pracy jest odpowiedź na trzy pytania: czy można przewidywać utrzymywanie abstynencji, jakie zasoby odgrywają kluczową rolę na poszczególnych etapach zdrowienia oraz którym pacjentom warto proponować model terapii oparty na całkowitej abstynencji, a którym podejście oparte na redukcji szkód.

Materiał i metody
Badania miały charakter podłużny. Zastosowano kwestionariuszowe badania 350 osób uzależnionych od alkoholu. Dokonano serii 2 porównań zmiennej niezależnej (poziom, zysk i strata zasobów) w 1. oraz w 6. miesiącu od rozpoczęcia terapii. Wykorzystano do tego Kwestionariusz Oceny Zachowania Zasobów autorstwa Hobfolla.

Wyniki
Dystrybucja zasobów ma istotne znaczenie w aspekcie utrzymywania abstynencji. Dla procesu zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu bardzo ważna jest możliwość zdobywania zasobów. Szczególną rolę odgrywają zasoby podmiotowe. Doświadczanie utraty zasobów na początku leczenia często decyduje o tym, który z pacjentów wróci do picia.

Omówienie
Przeprowadzone analizy stanowią empiryczne wsparcie dla badań nad rolą czynników wspomagających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. Projekt akcentuje fakt istnienia grupy osób uzależnionych od alkoholu, w przypadku których bardziej skuteczna będzie strategia redukcji szkód niż terapia oparta na całkowitej abstynencji.

Wnioski
Źródłem motywacji do zmiany w terapii osób uzależnionych jest posiadanie odpowiedniej ilości zasobów oraz możliwość ich pozyskania.Introduction
Stevan E. Hobfoll’s Conservation of Resources Theory (COR) may be an alternative concept of alcohol dependence understanding. COR is based on the premise that human activity is focused on gaining, maintaining and protecting resources. The gain or loss of resources is fundamental to the quality of life and motivation for change. In this perspective, loss of resources, or lack of opportunity to gain them, explain the high percentage of relapsing patients. The aim of the study is to answer whether maintaining abstinence be predicted, what kind of resources play a key role in the several steps of recovery and to whom it is worth applying the total abstinence-based model on the one hand and the harm reduction approach on the other.

Material and methods
Questionnaire longitudinal studies of 350 alcohol dependent persons were used. A series of 2 comparisons of independent variables (level, gain and loss of resources) were made in the 1st and 6th month following the start of therapy. As measurement method was applied Hobfoll’s Conservation of Resources Evaluation Questionnaire (COR-E in Polish version).

Results
Distribution of resources is of great significance in maintaining abstinence. It is important for the alcohol dependent person’s recovery process to have the opportunity to gain resources. Personal characteristics resources play a particular role. Experiencing loss of resources at the start of treatment often determines which of the patients will return to drinking.

Discussion
Study analyses provide empirical support for research on the role of supportive factors in alcohol dependent persons recovery process. The project highlights the existence of a group of patients in case of whom harm reduction strategy would be more effective than the total abstinence-based model.

Conclusions
The basic amount of resources and the ability to gain them is the source of motivation for change in the therapy of alcohol dependent persons.

słowa kluczowe:

uzależnienie od alkoholu, zasoby, przewidywanie abstynencji, Teoria Zachowania Zasobów

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe