eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów dwóch uniwersytetów w południowo-zachodniej Nigerii i ponoszone przez nich koszty zakupu substancji

Aduke Elizabeth Ipingbemi
1
,
Immanuel A. Akerele
1

1.
Department of Clinical Pharmacy and Pharmacy Administration, Faculty of Pharmacy, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (2): 131-142
Data publikacji online: 2021/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Analizowano rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych, świadomość płynących z tego zagrożeń dla zdrowia oraz koszty zakupu tych substancji przez studentów studiów licencjackich.

Materiał i metody
Przeprowadzono przekrojowe badanie opisowe obejmujące 521 studentów od drugiego do ostatniego roku studiów. Uczestniczył w nim co drugi student z wybranych wydziałów dwóch uniwersytetów w południowo-zachodniej Nigerii. Kwestię używania substancji psychoaktywnych badano zmodyfikowaną wersją zwalidowanego przez WHO narzędzia: Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test 3.0 (ASSIST). Otrzymane dane analizowano za pomocą programu SPSS w wersji 23.

Wyniki
Odsetek udzielonych odpowiedzi wyniósł 85,7%. Na uczelniach publicznych i prywatnych powszechnie były używane łagodne stymulanty (23,1% vs 20,0%) oraz napoje alkoholowe (16,1% vs 10,7%). Uczestnicy, którzy powstrzymywali się lub zaprzestali używania substancji psychoaktywnych, jako główny powód podawali świadomość zagrożeń dla zdrowia i/lub przekonania religijne. Natomiast wśród użytkowników najczęściej potwierdzanym powodem używania tych substancji była potrzeba zachowania stałej gotowości do nauki. Większość użytkowników łagodnych stymulantów oraz konopi nie starała się ograniczyć ich spożycia. Średnie miesięczne stypendium uczestników badania wynosiło 47,0 ± 65,8 USD na uczelniach publicznych i 81,5 ± 106,3 USD na prywatnych. Stwierdzono istotną pozytywną korelację między wysokością stypendium a kwotą wydawaną miesięcznie na substancje psychoaktywne (korelacja Pearsona r = 0,344, p = 0,02).

Omówienie
Najczęściej używanymi substancjami były łagodne stymulanty, a jako główny powód ich używania podawano konieczność spełnienia wymagań związanych z nauką. Czynnikiem zwiększającym konsumpcję substancji mogły być też wyższe dochody. Część respondentów znała zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, wysoki odsetek braku odpowiedzi na to pytanie może jednak świadczyć o niedostatku wiedzy u sporej grupy respondentów.

Wnioski
Świadomość skutków zdrowotnych motywuje studentów do powstrzymania się od używania substancji, potrzebne są zatem programy edukacyjne dla studentów ukierunkowane na ograniczenie używania substancji psychoaktywnych.Introduction
This study determined the prevalence of psychoactive substance use, awareness of its health risks and the financial expenditure of purchasing these substances among undergraduate students.

Material and methods
A cross-sectional descriptive design involving 521 undergraduate students from second to terminal year of study from selected faculties of two universities in south west Nigeria was employed. One in every two students in the selected faculties were involved in the study. Modified WHO-validated Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test 3.0 model (ASSIST) was used to assess information on participants’ use of psychoactive substances. The data were analysed using SPSS version 23.

Results
The response rate was 85.7%. Mild stimulants (23.1% and 20.0%), and alcoholic beverages (16.1% and 10.7%) were commonly used in the public and private universities respectively. Those participants that either abstained or ceased using substances indicated that awareness of health risks and/or religious beliefs were the main reasons. Among users, the most frequently reported reason for using psychoactive substances was the need to keep alert to read. Most of the current mild stimulants and cannabis users had not made much effort to reduce their consumption. Average monthly stipend of participants was $47.0 ± 65.8 and $81.5 ± 106.3 in the public and private universities respectively. There was a positive significant correlation of monthly stipend and amount spent monthly on psychoactive substances (Pearson correlation r = 0.344, p = 0.02).

Discussion
Mild stimulants were the most commonly used substances with the main reason being the need to meet study-related requirements. Moreover, higher income could be a factor in the increased use of substances. Some of the respondents had knowledge about the risks associated with psychoactive substance use though a high percentage of missing data may indicate a lack of such knowledge in some.

Conclusions
Given that awareness of health consequences motivates students to abstain, educational programmes targeted at reducing substances use among these undergraduates are required.

słowa kluczowe:

alkohol, promocja zdrowia, używanie substancji, studenci

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.