eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GRUP SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

WYCHOWANIE FIZYCZNE NA WILEŃSKIM UNIWERSYTECIE TECHNICZNYM IM. GIEDYMINA

Stanislav Dadelo
1

1.
Gediminas Technical University in Vilnius, Lithuania
Data publikacji online: 2018/01/24
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie. Obiektem badania był system wychowania fizycznego na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie (WUTG) oraz stan zdrowia studentów. Celem badań była analiza i uogólnienie stanu zdrowia studentów w latach 2008–2013 oraz ich stosunek do sylabusów fakultatywnych wychowania fizycznego.

Materiał i metody. Badane osoby: studenci studiów dziennych I stopnia WUTG (I-IV rok). Badania przeprowadzono w latach akademickich 2005-2013. Badania objęły studentów, którzy wybrali fakultatywne sylabusy na kierunku wychowania fizycznego i wszystkich studentów pierwszego roku dziennych studiów pierwszego stopnia.

Wyniki. Badania wykazały, że na WTUG studiuje około 60% zdrowych studentów, i że chłopcy w porównaniu do dziewcząt wyróżniają się lepszymi wskaźnikami zdrowia. Wśród studentów dominują zaburzenia systemu wzroku, układu sercowo-krążeniowego, ruchowo-opornego, które istotnie wpływają na czynności fizyczne.

Wnioski. Zaburzenia systemu ruchowo-opornego mogą mieć największy wpływ na decyzję wyboru modułów sylabusów wychowania fizycznego. Wybór ten może sprzyjać aspiracjom studentów w redukowaniu tego zaburzenia. To założenie wymaga dokładniejszych badań. Dobrze zorganizowany i kierunkowo przygotowany program wychowania fizycznego, motywujący do aktywności fizycznej studentów może sprzyjać rozwiązaniu problemów związanych ze zdrowiem studentów na Litwie.

Background. The following study examines the physical education system in Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) and its students’ health condition. The purpose of the research was to analyse and determine the students’ health condition in the years 2008−2013 and their attitudes to elective physical education courses.

Material and methods. The study involved students of the first-degree studies of the VGTU (1st-4th year). The research was conducted in the academic years 2005-2013 and comprised students who chose optional physical education courses and all the first year undergraduates.

Results. The studies showed that about 60% of the VGTU students were healthy with boys demonstrating better health indicators than girls. The most common disorders encountered in the students concerned the visual, cardiovascular and motor systems, which significantly affected their physical activity.

Conclusions. Disorders of the motor system might impact the choice of optional physical education courses the most. An assumption was made that such choice could foster student aspirations in reducing this condition. However, the proposed solution required more thorough research as a well-organised and appropriate physical education programme which might motivate more interest in PA and ultimately help solve problems related to the Lithuanian students’ health.
słowa kluczowe:

studenci, wybór, zdrowie, zaburzenia zdrowia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.