eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat ran przewlekłych i metod ich leczenia

Joanna Głowacz
1
,
Katarzyna Szwamel
2

1.
Wyższa Szkoła Medyczna, Legnica
2.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski, Opole
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 31–40
Data publikacji online: 2022/04/22
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Ustalenie poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat ran przewlekłych i metod ich leczenia, jak również czynników determinujących poziom tej wiedzy.

Materiał i metody
Zbadano 145 członków personelu pielęgniarskiego od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego techniką ankietowania. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki
Grupa 78 (53,79%) uczestników ankiety miała wiedzę niedostateczną, 59 (40,69%) – dostateczną, 4 (2,76%) ankietowanych miało wiedzę dobrą, a pozostałych 4 (2,76%) – bardzo dobrą. Zaledwie 30 (20,69%) badanych znało klasyfikację służącą do oceny rany odleżynowej. Prawidłową kolejność układu faz gojenia ran przewlekłych wskazało 55 (37,93%) osób. Odpowiedni schemat postępowania w leczeniu ran przewlekłych znała ponad połowa ankietowanych (82; 56,55%). Staż pracy w zawodzie powyżej 5 lat warunkował wyższy poziom wiedzy (p = 0,032). Poziom wiedzy był wyższy u osób, które ukończyły kurs specjalistyczny leczenia ran niż u pozostałych (p = 0,003).

Wnioski
Wiedza ponad połowy personelu pielęgniarskiego na temat ran przewlekłych i metod ich leczenia była na poziomie niewystarczającym. Staż pracy w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza oraz ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran miały istotnie korzystny wpływ na poziom wiedzy w badanej grupie. Mimo że absolwenci studiów na poziomie magisterskim mają w programie przedmiot dotyczący ran i sposobów ich leczenia, deficyt wiedzy był równie wysoki, jak u osób z niższym wykształceniem.Aim of the study
To determine the level of knowledge on chronic wounds and methods of their treatment among nursing staff as well as the factors determining the level of this knowledge.

Material and methods
In the period from November 2020 to January 2021, 145 nurses were surveyed. The diagnostic survey was applied using the questionnaire technique. The author’s single-choice questionnaire was used as the research tool.

Results
A group of 78 survey participants (53,79%) had insufficient knowledge, 59 respondents (40,69%) had sufficient knowledge, 4 respondents (2,76%) had good knowledge, and 4 respondents (2,76%) had very good knowledge. Only 30 respondents (20,69%) knew the classification used to assess a pressure ulcer wound. The correct sequence of the phases of chronic wound healing was indicated by 55 people (37,93%). Work experience in the profession of over 5 years results in a higher level of knowledge (p = 0.032). The level of knowledge among people who completed a specialist wound treatment course is significantly higher than in the others (p = 0.003).

Conclusions
The knowledge among more than half of the nursing staff about chronic wounds and methods of their treatment was insufficient. Work experience in the nursing/nurse profession and completion of a specialist course in wound treatment had a significant positive impact on the level of knowledge in the study group. Even though graduates at the master’s level have a subject on wounds and methods of their treatment in the program, the knowledge deficit was as high as in those with lower education.

słowa kluczowe:

rany i urazy, wiedza, leczenie, personel pielęgniarski

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.