eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza w zakresie aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych chorych ze zwiększoną masą ciała i chorobami układu krążenia

Józefa Dąbek
,
Joanna Piotrkowicz
,
Andrzej Michalski
,
Dariusz Korzeń

Health Prob Civil. 2018; 12(3): 196-203
Data publikacji online: 2018/07/12
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Niewystarczająca aktywność fizyczna oraz stały wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością przyczyniają się do występowania w społeczeństwie chorób układu krążenia. Rozpowszechnienie klasycznych czynników ryzyka i nieodpowiedni styl życia zwiększają ryzyko ich występowania, progresji oraz odsetka śmiertelności wśród chorujących. Celem pracy była ocean aktywności fizycznej oraz nawyków żywieniowych chorych ze zwiększoną masą ciała i chorobami układu krążenia.

Materiał i metody
Zbadano 152 chorych, w tym: 70 mężczyzn i 82 kobiety w wieku 23-95 lat (średnio: 55.4 ± 14.04). Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, a do oceny aktywności fizycznej standaryzowany Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej w wersji siedmiodniowej. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica v.10.0.

Wyniki
Średni wydatek energetyczny badanych chorych wynosił 1.422 MET. Wśród nich, 50% badanych uzyskało wystarczający poziom aktywności fizycznej, 36% niski, a 14% - wysoki. Spośród badanych 15% respondentów uprawiało sport. Pomimo występującej nadwagi lub otyłości, 66% badanych nie stosowała diety, a jedynie 17% spożywało 5 posiłków dziennie

Wnioski
Pomimo występowania chorób układu krążenia oraz nieprawidłowej masy ciała aktywność fizyczna w badanej grupie była zbyt mała, a wiedza w tym zakresie – niewystarczająca. Ponadto znaczna grupa badanych osób nie przestrzegała prawidłowych nawyków żywieniowych.Background
Low physical activity and the increasing number of overweight and obese people contribute to the prevalence of cardiovascular diseases in society. Classic risk factors and improper lifestyle increase the risk of their occurrence, progression and mortality in patients. The aim of the study was assessment of physical activity and nutrition behaviours in people with abnormal body weight and cardiovascular diseases.

Material and methods
The study involved 152 patients including 70 men and 82 women aged 23-95 years (mean 55.4 ± 14.04 years). The study used the International Physical Activity Questionnaire IPAQ in its seven-day version and an original questionnaire. The data were collected in a database and Statistica v.10 was used for a statistical analysis.

Results
The average energy expenditure amounted to 1.422 MET. 50% of the participant demonstrated sufficient physical activity, 36% low, and only 14% high. Only 15% of the respondents did exercises. Despite being overweight and obese, 66% of the respondents did not follow a diet and only 17% of them consumed 5 meals a day.

Conclusions
Despite the occurrence of cardiovascular diseases and abnormal body weight, physical activity was low in the study group, and the knowledge in this regard was limited. In addition a significant number of respondents did not exhibit healthy behaviours.

słowa kluczowe:

otyłość, czynniki ryzyka, choroby układu krążenia, aktywność fizyczna

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.