eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2019
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ drugiego etapu rehabilitacji kardiologicznej na wskaźnik BMI u pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Bartosz Mroczkowski
1
,
Monika Kurzaj
1
,
Karolina Jacyno
1
,
Krystyna Rożek-Piechura
1

1.
University School of Physical Education, Wrocław, Poland
Data publikacji online: 2019/04/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Choroba sercowo-naczyniowa jest obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Narastającym problemem jest zbyt duża masa ciała, która jest jednym z głównych czynników powodujących stany sercowo-naczyniowe. U pacjentów po zawale mięśnia sercowego zmniejszenie BMI znacznie zmniejsza ryzyko drugiego zaostrzenia choroby sercowo-naczyniowej, co zwiększa długość i komfort życia oraz zmniejsza liczbę zgonów.

Materiał i metody
Badaniem objęto 41 osób - 14 kobiet (62,5 roku) i 27 mężczyzn (61,2 lat), u których doszło do incydentu kardiologicznego między styczniem 2015 r. a lutym 2016 r. i które zakwalifikowano do drugiego etapu rehabilitacji kardiologicznej prowadzonego zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wyniki
BMI nie koreluje istotnie z wynikami badań wysiłkowych. Ukończony trening poprawił kondycję i wytrzymałość uczestników oraz pozwolił zmniejszyć masę ciała.

Wnioski
Po 8 tygodniach drugiego etapu rehabilitacji kardiologicznej wystąpiły istotne zmiany w BMI u pacjentów poddanych badaniu. Poprawiono tolerancję wysiłkową i wydolność fizyczną we wszystkich badanych grupach.Background
Cardiovascular disease is currently one of the leading causes of death in the world, and a major contributing factor is the increasing incidence of excessive body mass. On the other hand, reduction of body mass in patients who have experienced a myocardial infarction significantly reduces the risk of a second episode of cardiovascular disease. This in turn increases lifespan, improves quality of life, and reduces the number of premature deaths.

Material and methods
The study included 41 people (14 women with an average age of 62.5 years and 27 men with an average age of 61.2 years) who experienced a cardiac incident between January 2015 and February 2016 and who were qualified for the second stage of cardiac rehabilitation conducted in accordance with applicable standards.

Results
BMI did not correlate with the results of exercise tests. The training improved the fitness and endurance of the subjects and allowed reduction of body mass.

Conclusions
After 8 weeks of the second stage of cardiac rehabilitation, there were significant changes in the BMI in patients undergoing the study. Exercise tolerance and physical capacity in all the groups was improved.

słowa kluczowe:

rehabilitacja kardiologiczna, BMI, nadwaga, otyłość

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.