eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ przewlekłego nadużywania alkoholu na czynność wątroby i stopień jej uszkodzenia – analiza podstawowych parametrów biochemicznych i koagulologicznych

Patrycja Gazy
,
Sebastian Standowicz
,
Sylwia Marciniak
,
Bożena Echolc
,
Bogdan Mazur

Alcohol Drug Addict 2019; 32 (2): 101-108
Data publikacji online: 2019/08/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Celem niniejszego badania była ocena wpływu czasu trwania uzależnienia od alkoholu na parametry funkcji wątroby i stopień uszkodzenia hepatocytów.

Materiał i metody
Badaniem objęto 400 mężczyzn ze zdiagnozowanym uzależnieniem od alkoholu na podstawie kryteriów ICD-10 i 50 mężczyzn nieuzależnionych, tworzących grupę kontrolną. Pacjenci uzależnieni od alkoholu zostali podzieleni na 4 grupy w zależności od czasu trwania uzależnienia: I (1–5 lat), II (6–10 lat), III (11–15 lat) i IV (16–20 lat). We wszystkich grupach badano i statystycznie analizowano aktywność aminotransferaz, bilirubiny, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotranspeptydazy (GGT), białka całkowitego, albuminy, czasu protrombinowego i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji.

Wyniki
Zaobserwowano dodatnią korelację między czasem trwania uzależnienia od alkoholu a aktywnością aminotransferazy asparaginianowej (AST), aminotransferazy alaninowej (ALT) i GGT. Ujemnie korelowały stężenia białka całkowitego i albumin w surowicy. Zaobserwowano także zależność między czasem trwania uzależnienia a aktywnością fosfatazy alkalicznej.

Omówienie
ALT, AST, GGT, fosfataza alkaliczna i bilirubina są parametrami oceniającymi czynność wątroby. Zgodnie z wieloma badaniami pozwalają na różnicowanie etiologii uszkodzenia wątroby na alkoholową i niealkoholową. Stopień dysfunkcji można pośrednio ocenić na podstawie stężenia albuminy i parametrów krzepnięcia.

Wnioski
Niekorzystny wpływ przewlekłego nadużywania alkoholu na czynność wątroby obserwuje się nawet po 1–5 latach uzależnienia. Po 16 latach trwania uzależnienia od alkoholu czynność wątroby jest poważnie upośledzona, o czym świadczą znacznie obniżone stężenie białka całkowitego i albumin w surowicy, a także zaburzenia układu krzepnięcia.Introduction
The aim of this study was to evaluate the effect of the duration of alcohol dependence on liver function and the degree of hepatocytes damage.

Material and methods
The study included 400 men with diagnosed alcohol dependence based on ICD-10, and 50 non-dependent males, who formed the control group. Alcohol dependent patients were divided into 4 groups according to the duration of dependence: I (1-5 years), II (6-10), III (11-15) and IV (16-20). In all groups, serum aminotransferases, bilirubin, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transpeptidase (GGT), total protein, albumin, prothrombin time and activated partial thromboplastin time were tested and statistically analysed.

Results
Serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and GGT were positively correlated with the duration of alcohol dependence. Serum albumin and total protein were negatively correlated. A U-shaped relationship between duration of alcohol dependence and serum alkaline phosphatase (ALP) was observed.

Discussion
Alanine, aspartate, GGT, ALP and bilirubin are parameters assessing liver function. According to many studies they allow to differentiate the aetiology of liver dysfunction to alcoholic and non-alcoholic. The degree of dysfunction can be assessed on the basis of albumin concentrations and coagulation parameters.

Conclusions
The adverse effect of chronic alcohol abuse on liver function is observed even after 1-5 years of dependence. After this time the damage of hepatocytes is almost evident. After 16 years of alcohol dependence, liver function is seriously impaired, as is shown in a greatly reduced concentration of total protein and albumin. Negative alcohol effect on the liver is also seen in impaired clotting.

słowa kluczowe:

alkoholowa choroba wątroby, aminotransferazy, parametry krzepnięcia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe