eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2015
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Wpływ współistniejącej cukrzycy na częstość występowania powikłań okołooperacyjnych

Regina Sierżantowicz
,
Katarzyna Łagoda
,
Katarzyna Panasiuk
,
Lech Trochimowicz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 2: 130–133
Data publikacji online: 2015/07/06
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Zabieg chirurgiczny jest poważną ingerencją w homeostazę organizmu. Współwystępowanie cukrzycy powoduje dodatkowo wiele niekorzystnych zmian, które mogą być nasilone przez uraz chirurgiczny. Organizm pacjenta z cukrzycą gorzej radzi sobie ze zmianami w ustroju spowodowanymi operacją. Najczęstszą formą powikłań pooperacyjnych są ostre infekcje. Zgony dotyczą zazwyczaj chorych z późnymi naczyniowymi powikłaniami cukrzycy, z chorobami towarzyszącymi lub operowanych ze wskazań nagłych.

Cel pracy: Ocena częstości występowania i rodzaju powikłań u pacjentów z cukrzycą w okresie okołooperacyjnym.

Materiał i metody: Badaniem objęto 40 pacjentów z cukrzycą, którzy zostali poddani leczeniu chirurgicznemu. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z rozpoznaną cukrzycą (90%).

Indywidualną dokumentację medyczną analizowano od 1. do 12. doby w zależności od rodzaju leczenia chirurgicznego.

Wyniki: W badaniu wzięło udział 40 pacjentów (60% kobiet i 40% mężczyzn), w wieku od 28 do 83 lat, średnia wieku 56 lat ±13,9 roku. Wartość glikemii w grupie badanej przed operacyją wyniosła od 79 mg/dl do 248 mg/dl. Wartość glikemii po zabiegu chirurgicznym wyniosła od 78 mg/dl do 246 mg/dl. U połowy pacjentów stwierdzono glikemię powyżej 151 mg/dl.

Wnioski: W okresie okołooperacyjnym u badanych pacjentów nie odnotowano przypadków hipoglikemii. Hiperglikemię, która wystąpiła u 35% chorych, leczono za pomocą dożylnego podawania insuliny krótko działającej. Dawkę insuliny ustalano na podstawie wartości glikemii zgodnie z zaleceniami PTD.

Introduction: Objectives: A surgical procedure is a serious interference in the homeostasis of the body. The coexistence of diabetes mellitus additionally causes many adverse changes, which may be intensified by the surgical trauma. The organism of a patient with diabetes does not cope as well with changes resulting from surgery as that of a patient without the disease. The most common postoperative complications are acute infections. Deaths usually occur in patients with late vascular complications of diabetes mellitus, patients with comorbidities, or patients undergoing emergency surgeries.

The aim of the study was to evaluate the prevalence and kind of perioperative complications in patients with diabetes mellitus.

Material and methods: The study involved 40 patients with diabetes mellitus, who had been subjected to surgical treatment. The most numerous group was patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus (90%).

Patients’ individual medical documentation from the 1st to the 12th day was analysed depending on the kind of surgical treatment.

Results: 40 patients (60% females and 40% males) aged from 28 to 83 years (M = 56; SD = 13.9) took part in the study. The value of glycaemia in the study sample before the surgery was between 79 mg/dl and 248 mg/dl. After the surgery, the value of glycaemia was between 78 mg/dl and 246 mg/dl. Glycaemia exceeding 151 mg/dl was found in half of the patients.

Conclusions: Hyperglycaemia, which occurred in 35% of the patients, was treated with intravenous administration of short-acting insulin. The doses of insulin were determined on the basis of glycaemia values in accordance with the recommendations of the PDA.
słowa kluczowe:

cukrzyca, operacja, powikłania okołooperacyjne

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.