eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2017
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu oraz nieprawidłowych zachowań jedzeniowych u kobiet w stadium wczesnej i środkowej dorosłości

Aneta Łowińska
1
,
Beata Ziółkowska
2

  1. Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
  2. Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Alcohol Drug Addict 2017; 30 (4): 279-294
Data publikacji online: 2018/02/22
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Problematyka współwystępowania zaburzeń pojawia się dość często w publikacjach naukowych. Obszar szczególnie nas interesujący to nieprawidłowe zachowania jedzeniowe u kobiet uzależnionych od alkoholu.

Materiał i metody
Celem badań własnych było zweryfikowanie uwarunkowań powodujących skłonność do nieprawidłowych zachowań jedzeniowych u kobiet pozostających w terapii z powodu uzależnienia od alkoholu. Do diagnozy wykorzystano Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem (KZZJ), Inwentarz COPE – Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem oraz Profil Kompetencji Społecznych. Badania realizowano w grupie 60 kobiet, z czego 30 stanowiły kobiety leczące się z powodu uzależnienia od alkoholu, a 30 – zdrowe ochotniczki.

Wyniki
Wyniki badań Kwestionariuszem Zachowań Związanych z Jedzeniem dowodzą istotnych różnic w zachowaniach jedzeniowych między kobietami uzależnionymi i nieuzależnionymi od alkoholu. Skłonność do uzależnienia od czynności (tu: od jedzenia) u kobiet leczących się z uzależnienia od alkoholu może wynikać z gorszych niż u kobiet z grupy kontrolnej kompetencji społecznych.

Omówienie
Dotychczasowe badania, podobnie jak badania własne, dokumentują występowanie u kobiet związku między uzależnieniem od alkoholu a zaburzeniami odżywiania. Jak wynika z badań przeprowadzonych na populacji amerykańskiej ryzyko współwystąpienia obu zaburzeń jest istotnie wysokie, zwłaszcza u kobiet, co potwierdzają także polscy autorzy. Oprócz tego, że ryzyko zachorowania na zaburzenia odżywiania jest istotnie wyższe u kobiet niż u mężczyzn, to ujawniany przez nie nieprawidłowy obraz siebie sprzyja rozwijaniu zachowań kompensacyjnych i napadowego objadania się.

Wnioski
Kobiety ze zdiagnozowanym uzależnieniem od alkoholu mają większą skłonność do ujawniania kompulsyjnych zachowań w sferze odżywiania, w tym do napadowego oraz emocjonalnego objadania się. Ujawniają też niższe kompetencje społeczne niż osoby nieuzależnione oraz wykazują unikowe strategie radzenia sobie ze stresem.Introduction
The problem of comorbidity of disorders appears quite often in scientific publications. However, there is an area especially interesting for us: abnormal eating behaviour in alcohol-dependent women treated with the therapeutic community method.

Material and methods
The aim of research was to verify the determinants of the propensity to develop eating disorders in women treated for alcohol dependence. The Eating Behaviour Questionnaire, the Cope Inventory and the Social Competence Profile were used for diagnosis. The study was conducted in a group of 60 women, 30 of whom were women with alcohol dependence and 30 healthy volunteers.

Results
The Eating Behaviour Questionnaire demonstrates significant differences in the behavioural patterns of alcohol- and non-alcohol-dependent women. Inclination towards behavioural addictions (here: eating addiction) in women treated for alcohol dependence may result from worse social competence than in control group.

Discussion
Previous studies, like the results of our study, document the association between alcohol dependence and eating disorders in women. Studies conducted on the American population also show that there is a significantly high risk of comorbidity of both disorders, especially in women, as was also confirmed by Polish authors. Apart from the fact that the risk factor for eating disorders is significantly higher in women than in men, the abnormal self-image they reveal promotes the development of compensatory behaviours and binge eating.

Conclusions
Women diagnosed with alcohol dependence are more prone to disclose compulsive behaviour in the sphere of eating, including binge and emotional eating. They also exhibit lower social competences than non-dependent ones and avoidance coping strategies.

słowa kluczowe:

współwystępowanie, mechanizm kontroli, uzależnienie behawioralne, uzależnienie od substancji psychoaktywnych

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.