eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Występowanie skórnych odczynów popromiennych u pacjentów poddanych radioterapii

Katarzyna Juszczak
,
Marek Przybył
,
Violetta Cebulska
,
Violetta Koźlak

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (3): 109-115
Data publikacji online: 2017/12/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Radioterapia, z wyjątkiem chirurgii pozostaje jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia chorób nowotworowych. Szacuje się, że ponad połowa pacjentów onkologicznych na różnym etapie leczenia zostanie poddana radioterapii [1]. Pomimo rozwoju techniki i radiobiologii nadal dużym problemem pozostają odczyny popromienne, które wpływają na obniżenie jakości życia pacjentów i niejednokrotnie są przyczyną przerwania leczenia. Skuteczne leczenie radioterapią w celu odpowiedniego stopnia leczenia nowotworów jest nieuchronnie związane z przyjętym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych.

Cel pracy: Celem pracy była próba ustalenia powtarzalności ocen skórnych odczynów popromiennych u pacjentów poddawanych radioterapii.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 23 osób personelu pielęgniarskiego, która dokonała oceny 22 pacjentów poddawanych radioterapii, u których występowały zmiany w okolicy napromienianej. Łącznie przeprowadzono 216 ocen, co pozwoliło na uzyskanie 72 prób poddanych analizie.

Do pomiaru stopnia zaawansowania skórnego odczynu popromiennego użyto skali RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) jako stosowanej zgodnie ze standardem dotyczącym obserwacji i pielęgnowania zmian popromiennych w codziennej praktyce klinicznej u pacjentów poddanych radioterapii. Dla porównania zastosowano zmodyfikowaną na potrzeby badania skalę RISRAS (Radiation-Induced Skin Rection Assesment Scale).

Wyniki: Badania wykazały powtarzalność oceny skórnych odczynów popromiennych z zastosowaniem skali RTOG i RISARS.

Wnioski: Istnieje powtarzalność oceny skórnego odczynu popromiennego dokonywanego przez tę samą pielęgniarkę. Zastosowanie skali RTOG daje większą powtarzalność ocen niż skala RISRAS.

Powtarzalność oceny zmian skórnych jest porównywalna do oceny odczuć subiektywnych pacjenta. Jedynie osoby z mniejszym stażem ogólnym pracy mają większą powtarzalność ocen w zakresie obserwacji skali RISRAS. Wykształcenie pielęgniarki nie koreluje z powtarzalnością ocen.

Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań w zakresie powtarzalności ocen występowania skórnych odczynów popromiennych wśród pacjentów poddawanych radioterapii.

Introduction: Radiotherapy, with the exception of surgery, remains one of the most effective treatments for cancer. It is estimated that more than half of the oncological patients will undergo radiotherapy at various stages of treatment [1]. Despite the development of technology and radiobiology, radiation remains a major problem, which affects patients’ quality of life and often leads to discontinuation of treatment. Effective radiotherapy for the proper treatment of cancer is inevitably associated with the accepted risk of side effects.

Aim of the study: The aim of the study was an attempt to establish the repeatability of skin radicular reactions in patients undergoing radiotherapy.

Material and methods: The study included 23 nursing staff who evaluated 22 patients undergoing radiotherapy who experienced lesions in the irradiated area. A total of 216 evaluations were made, which allowed for 72 samples to be analyzed.

Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) is used to measure the severity of radiation skin reactions as used in accordance with the standard for the observation and care of radiation changes in daily clinical practice in patients undergoing radiotherapy. For comparison, the modified RISRAS (Radiation-Induced Skin Rection Assay Scale) scale was used.

Results: Studies have demonstrated reproducibility of skin reactions with RTOG and RISARS.

Conclusions: There is a reproducibility of the evaluation of the skin reaction of the radiation by the same nurse. The use of the RTOG scale gives more repeatability than RISRAS.

Reproducibility of skin lesions is comparable to subjective subjective assessment. Only those with less general work experience have greater repeatability of RISRAS scale observations. Nurse education does not correlate with repetition of grades.

There is a need for further research into the reproducibility of skin radicular reactions in patients undergoing radiotherapy.
słowa kluczowe:

radioterapia, skórny zespół popromienny, skala RTOG, skala RISARAS

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.