eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zdarzenia niepożądane – trudny problem w praktyce pielęgniarki chirurgicznej

Anna Leńczuk-Gruba
1
,
Beata Dziedzic
1
,
Aleksandra Żurawska
2

1.
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 1: 7-11
Data publikacji online: 2020/05/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Próba analizy najczęstszych zdarzeń niepożądanych występujących w pracy pielęgniarek chirurgicznych oraz działań wpływających na minimalizowanie błędów w praktyce pielęgniarskiej.

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone od stycznia do marca 2019 r. w grupie 110 pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w oddziałach chirurgicznych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji szpitali na przeprowadzenie ankiety. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. W celu sprawdzenia, czy występuje istotna zależność pomiędzy poszczególnymi zmiennymi, zastosowano nieparametryczny test χ2. Za poziom istotny statystycznie przyjęto wartość p < 0,05.

Wyniki
W opinii 77,3% respondentów główną przyczyną zdarzeń niepożądanych jest zbyt mała ilość personelu pielęgniarskiego oraz przeciążenie pracą. Najwięcej pielęgniarek (29,1%) przyznało się do przygotowania i podania leku bez zlecenia lekarza. Młody personel pielęgniarski częściej wskazywał na występowanie problemu zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia (Tau-c Kendalla = 0,25, p < 0,001). Najważniejsze działanie prewencyjne zdarzeń niepożądanych w opinii badanych to większa obsada personelu przypadającego na pacjenta.

Wnioski
Pielęgniarki rzadko deklarowały, że były sprawcą lub świadkiem zdarzenia niepożądanego, co może świadczyć, że personel pielęgniarski nadal obawia się konsekwencji zgłaszania takich incydentów w swoim miejscu pracy. Odpowiednia ilość personelu pielęgniarskiego to kluczowe kwestia w zakresie prewencji zdarzeń niepożądanych w placówkach ochrony zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.Introduction
To assess the most common adverse events in the practice of surgical nurses as well as the measures to minimise nursing care errors.

Material and methods
The study was conducted from January to March 2019 on a group of 110 nurses/male nurses employed in surgical wards, after obtaining the consent of the hospital management to conduct the survey. We used a diagnostic survey based on a self-constructed questionnaire. In order to check whether there was a significant relationship between individual variables, the non-parametric chi-square test was used. A statistically significant level was set at p < 0.05.

Results
Insufficient nursing personnel and work overload are the main reasons for adverse effects, as confirmed by 77.3% of respondents. The majority of nurses (29.1%) admitted to preparing and administering medications without a doctor’s order. Young nurses were more likely to point to the problem of adverse events in healthcare (p < 0.001). As pointed out by respondents, an increased number of nursing personnel per patient is the most important measure to prevent adverse events.

Conclusions
It was rarely declared by nurses that they were responsible for, or had witnessed, an adverse event, which may indicate that nursing staff are still afraid of the consequences of reporting such incidents at work. An appropriate number of nurses is of key importance for preventing adverse events in healthcare institutions and ensuring patient safety.

słowa kluczowe:

zdarzenia niepożądane, pielęgniarka chirurgiczna, bezpieczeństwo pacjenta

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.