ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zmniejszenie objętości przedniej części hipokampa u chorych na schizofrenię z hiponatremią podczas przyjęcia do szpitala

Piotr Antoni Woźniak
,
Małgorzata Olędzka-Oręziak
,
Renata Poniatowska
,
Rafał Motyl
,
Kazimierz Andrzej Wardyn

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 63-74
Data publikacji online: 2017/08/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Ocena objętości przedniej części hipokampów u chorych na schizofrenię z hiponatremią podczas przyjęcia na oddział psychiatryczny.

Metody: Porównywano objętość hipokampów w grupie 11 chorych na schizofrenię z hiponatremią oraz 22 chorych z normonatremią w całych grupach oraz w 11 parach dopasowanych pod względem płci, wieku i czasu trwania choroby. Grupy scharakteryzowano pod względem cech demograficznych (płeć, wiek) i klinicznych (przebieg choroby, farmakoterapia, palenie tytoniu). Wszyscy badani byli praworęczni. Objętość hipokampów obliczano manualnie na podstawie obrazu rezonansu magnetycznego, za pomocą ręcznego obrysu, oddzielnie i łącznie dla prawego i lewego z hipokampów, normalizując uzyskane wyniki względem maksymalnego wymiaru poprzecznego mózgu (MWPM), największego wymiaru poprzecznego wewnątrzczaszkowego (TPID) lub wzrostu.

Wyniki: Nie stwierdzono związku między hiponatremią a MWPM. U chorych z hiponatremią zaobserwowano mniejszą objętość lewego hipokampa w pomiarze bezpośrednim, a także po normalizacji wyniku względem MWPM. Nie stwierdzono istotnych związków między zmniejszeniem lewego hipokampa a zmiennymi demograficznymi i klinicznymi. Analiza regresji wskazuje na model zależności, w którym zmniejszenie lewego hipokampa jest wyjaśniane przez współzmienność hiponatremii i wartości MWPM.

Wnioski: Stwierdzona zależność zmniejszenia objętości lewego hipokampa od hiponatremii występującej u chorych na schizofrenię zachęca do wielu hipotez patogenetycznych, których interpretacja wymaga jednak ostrożności ze względu na złożoność samego zjawiska oraz ograniczenia metodologiczne podjętych badań.

Purpose: Evaluation of the volume of the front part of hippocampi in schizophrenics with hyponatremia on psychiatric ward admission.

Methods: Hippocampal volumes were compared across a group of 11 schizophrenics with hyponatremia and 22 patients with normonatremia, in the whole groups and in 11 couples matched in terms of gender, age and the disease duration. The groups were characterised in terms of demographic (gender, age) and clinical (course of illness, pharmacotherapy, tobacco smoking) features. All the participants were right-handed. The hippocampal volumes were manually measured on the basis of the magnetic resonance imaging (MRI), using manual contouring, separately and jointly for the right and left hippocampus, then the obtained results were standardised for the maximum transverse brain diameter (MTBD), the maximum trans-pineal inner table diameter (LTID) or the height.

Results: No relation was found between hyponatremia and the MTBD. In patients with hyponatremia, a smaller volume of the left hippocampus was observed, both using direct measurement and after standardisation for the MTBD. The analysis of regression indicates a relation model, in which the reduction in the left hippocampus is explained by the covariance of hyponatremia and MTBD values.

Conclusions: Dependency of reduction in the volume of the left hippocampus on hyponatremia observed in patients with schizophrenia encourages a number of pathogenic hypotheses whose interpretation, however, urges caution as the phenomenon itself is complex, and methodological limitations of the undertaken research are present.
słowa kluczowe:

objętość przedniej części hipokampa, schizofrenia, hiponatremia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe