GASTROENTEROLOGIA
Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Lenwatynib w połączeniu z pembrolizumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka w pierwszej lub drugiej linii leczenia (EPOC1706)

Źródło: GI ESMO
Autor: Anna Soboń |Data: 07.07.2020
 
 
Wyniki otwartego, jednoramiennego badania II fazy zaprezentowano podczas tegorocznego kongresu GI ESMO, który odbył się wirtulanie w dniach 1-4 lipca br. Celem badania była ocena połączenia lenwatynibu z pembrolizumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka.
Pembrolizumab, przeciwciało anty-PD-1, które powoduje odpowiedź guza u około 15% pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka, u których łączny wynik dodatni PD-L1 wynosi co najmniej 1. Lenwatynib to inhibitor multikinazy receptorów VEGF i innych receptorów tyrozyny kinazy, który znacznie zmniejsza makrofagi związane z nowotworem i naciekania komórek T CD8, co powoduje zwiększoną aktywność przeciwnowotworową inhibitorów PD-1 w modelu in vivo.

Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku 20 lat lub starsi i mieli przerzutowego lub nawracającego gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego, status wydajności 0 lub 1 według Eastern Cooperative Oncology Group oraz mierzalną chorobę zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w guzach litych (wersja RECIST 1.1), niezależnie od liczby poprzednich linii leczenia.
Pacjenci otrzymywali 20 mg doustnego lenwatynibu dziennie plus 200 mg dożylnego pembrolizumabu co 3 tygodnie, aż do progresji choroby, rozwoju toksyczności nie do zaakceptowania lub wycofania zgody. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek obiektywnych odpowiedzi według RECIST, analizowany u wszystkich pacjentów, którzy kwalifikowali się i otrzymywali protokół leczenia co najmniej raz. Analiza bezpieczeństwa objęła wszystkich tych, którzy otrzymali leczenie protokołem co najmniej raz, niezależnie od kwalifikowalności.

Między 15 października 2018 r. a 25 marca 2019 r. 29 pacjentów włączono do leczenia pierwszej lub drugiej linii. W momencie odcięcia danych (20 marca 2020 r.) Mediana czasu obserwacji wyniosła 12,6 miesiąca (IQR 10,5–14,3). 20 (69%, 95% CI 49–85) z 29 pacjentów miało obiektywną odpowiedź. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były : nadciśnienie (u 11 [38%] pacjentów), białkomocz (pięć [17%]) i zmniejszenie liczby płytek krwi (dwa [7%]). Nie wystąpiły zdarzenia niepożądane związane z leczeniem 4. stopnia, poważne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem lub zgony związane z leczeniem.
Lenwatynib w połączeniu z pembrolizumabem wykazał obiecującą aktywność przeciwnowotworową z akceptowalnym profilem bezpieczeństwa u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka. Na podstawie przedstawionych wyników w przyszłości zostanie zaplanowane badanie potwierdzające.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.