Konkurs: resort przyzna granty dla firm i instytucji promujących dialog społeczny w zdrowiu

Udostępnij:
W Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących rozwijania dialogu społecznego oraz społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia.
Zwycięskie projekty zakwalifikowane do dofinansowania będą realizowane w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Nabór rozpoczął się czwartego kwietnia a zakończy się 29 kwietnia 2016. Wnioskodawca może otrzymać do 97 proc. dofinansowania dla projektu. Do rozdysponowania jest pięć milionów złotych.

Zgodnie z przewidywaniami 23 organizacje pozarządowe reprezentujące środowisko pacjentów mają zostać włączone do konsultacji społecznych dotyczących działań administracji państwowej w służbie zdrowia.

Do konkursu mogą startować projekty, które przewidują realizację działań rozwijających dialog społeczny i idee społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia. Chodzi o rozpoczęcie efektywnej współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjentów.
O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne prowadzące działalność pożytku publicznego, które od co najmniej 12 miesięcy są zarejestrowane i prowadzą działalność w zakresie ochrony zdrowia i promocji reprezentując środowisko pacjentów. Dodatkowo o dofinansowanie mogą starać się partnerzy społeczni i organizacje pracodawców i pracowników oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które łącznie spełnią warunki uczestnictwa poprzez realizację zadań: zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach odnoszących się do obszaru ochrony zdrowia prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowanie ekspertyz i opinii, zawierających propozycje zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych, które umożliwiałyby poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności poprawę opieki na pacjentem onkologicznym, zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach publicznych aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony zdrowia przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inny organ administracji państwowej zaangażowany w realizacje polityki zdrowotnej, np. NFZ, organizacja warsztatów, grup roboczych, konferencji służących wymianie dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie rozwiązań poprawiających dialog społeczny w obszarze ochrony zdrowia, funkcjonowania programów profilaktycznych i poprawy rozwiązań służących lepszemu dostosowaniu systemu ochrony zdrowia do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych - czytamy na stronie power.gov.pl

Pełny program i szczegółowe informacje dla podmiotów zainteresowanych znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój na stronie www.power.gov.pl
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.