Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przedstawili wyniki badania potwierdzającego pozytywny wpływ nusinersenu na chorych z SMA

Autor: Krystian Lurka |Data: 15.05.2019
 
 
Podczas 71. spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii firma Biogen zaprezentowała wynika badania potwierdzającego bezpieczeństwo i efektywność leczenia nusinersenem. Wynika z nich, że terapia lekiem poprawia funkcje motoryczne i przeżywalność u chorych we wszystkich stadiach rdzeniowego zaniku mięśni. Badanie przeprowadzono na ponad 7 tys. osób w 40 krajach.
- Osiągnięcie to wyznacza nowy rozdział w życiu pacjentów chorych na SMA, a uzyskana wiedza jest nieoceniona dla zrozumienia długoterminowych doświadczeń związanych z tą rzadką chorobą - powiedział dr Alfred Sandrock, Jr., lekarz, wiceprezes i dyrektor do spraw medycznych Biogen.

- Wyniki te potwierdzają wcześniejsze dane z naszych badań, które wykazały, że podawanie nusinersenu we wczesnym etapie może mieć decydujące znaczenie dla przeżycia i osiągnięcia kamieni milowych rozwoju motorycznego. Dane pokazują również, że poprawa w zakresie motoryki nastąpiła także u osób, które rozpoczęły leczenie nusinersenem w późniejszym wieku. To ogromny krok naprzód dla społeczności osób z SMA - wyjaśnił Sandrock.

Szczegółowo o wynikach
Wstępne wyniki otwartego badania kontynuacyjnego dla niemowląt ENDEAR-SHINE (n=89), prowadzonego przez okres do czterech lat, wykazały, że leczenie nusinersenem pozwoliło osiągnąć dodatkową lub dalszą poprawę funkcji motorycznych w skali oceny sprawności nerwowo-mięśniowej niemowląt opracowanej przez Szpital Dziecięcy w Filadelfii. Niemowlęta wykazywały również lepsze wskaźniki przeżywalności bez powikłań w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby. Nie było żadnych nowych doniesień dotyczących terapii.

Dodatkowe kluczowe wnioski z badania ENDEAR-SHINE:
- na 15 października 2018 r. uczestnicy badań ENDEAR i SHINE, którzy otrzymali nusinersen, uzyskali po prawie trzech latach leczenia, wyższą o 16,8 punktu średnią ocenę w skali CHOP INTEND,
- osoby w ramieniu kontrolnym, które otrzymywały terapię pozorowaną w badaniu ENDEAR oraz te, którym podawano nusinersen w badaniu SHINE, zwiększyły, po ponad półtora roku leczenia, średnią ocenę w skali CHOP INTEND o 8,2 punktu,
- pacjenci, którym podawano nusinersen w ramach badań ENDEAR i SHINE, w dalszym ciągu osiągali kamienie milowe rozwoju ruchowego w trakcie trwania badania SHINE,
- pacjenci leczeni lekiem nusinersen w badaniach ENDEAR i SHINE wykazywali dłuższy okres przeżycia bez potrzeby przewlekłej wentylacji (mediana 75,0 tygodni).

Z kolei dane z badania NURTURE wykazały, że leczenie przedobjawowe pacjentów z rozpoznaniem SMA
w wieku niemowlęcym (n=25, u których najczęściej rozwija się SMA typu pierwszego lub drugiego) pozwoliło na osiągnięcie kamieni milowych rozwoju ruchowego zgodnie z prawidłowym rozwojem motoryki. Mediana wieku, w którym przeprowadzano oceny, wynosiła 26 miesięcy. Wszystkie niemowlęta potrafiły siedzieć bez wsparcia, 88 proc. umiało chodzić z pomocą, a 77 proc. bez pomocy. Wszystkie niemowlęta żyły i żadne z nich nie wymagało przewlekłej wentylacji. Nie było żadnych nowych doniesień co do bezpieczeństwa produktu. W naturalnym przebiegu SMA osoby nie są w stanie siedzieć bez podparcia (SMA typu pierwszego) lub chodzić (SMA typu pierwszego lub drugiego) i często wymagają interwencji oddechowych i żywieniowych, aby przeżyć po ukończeniu drugiego roku życia (SMA typu pierwszego).

O leku nusinersen
Nusinersen to pierwszy i jedyny lek zarejestrowany w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni. Jest oligonukleotydem antysensownym wytwarzanym przy użyciu opatentowanej przez firmę Ionis technologii antysensownej, opracowanej w celu leczenia pierwotnej przyczyny SMA. Nusinersen zmienia składanie pre-mRNA SMN2, zwiększając wytwarzanie białka SMN o pełnej długości. ASO to krótkie syntetyczne nici nukleotydów zaprojektowane do wybiórczego wiązania się z docelowym RNA i regulacji ekspresji genów.

Dzięki zastosowaniu tej technologii nusinersen zwiększa ilość pełnowymiarowego białka SMN u osób z SMA.

Nusinersen podawany jest we wstrzyknięciu dokanałowym, pozwalającym na dostarczenie go bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego wokół rdzenia kręgowego, gdzie u pacjentów z SMA dochodzi do degeneracji neuronów ruchowych z powodu niedostatecznych poziomów białka przeżycia neuronów ruchowych.

Podczas badań klinicznych wykazano, że nusinersen posiada korzystny stosunek do ryzyka.

Licencja na rozwój
Firma Biogen uzyskała globalną licencję na rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nusinersenu od firmy Ionis Pharmaceuticals, Inc. będącej liderem na rynku leków antysensownych. Obie firmy, Biogen oraz Ionis, przeprowadziły innowacyjny, największy w przypadku SMA, program rozwojowy, który pozwolił na uzyskanie pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nusinersenu zaledwie w ciągu pięciu lat od momentu zastosowania pierwszej dawki u człowieka w 2011 r.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe