Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Zespół usprawni nocną i świąteczną opiekę

Źródło: MZ
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 04.08.2021
 
 
Minister zdrowia powołał zespół do usprawnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do jego zadań należeć będą m.in. podniesienie skuteczności pomocy udzielanej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz poprawa jej koordynacji i efektywności.
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się zarządzenie w sprawie powołania zespołu do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Pierwsze posiedzenie zespołu zostanie zwołane przez przewodniczącego tego gremium nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. Przewodniczącym zespołu jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, a jego zastępcą – dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia. Członkami zespołu do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej są m.in. prezes lub zastępca prezesa NFZ, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia, dyrektor Centrum e-Zdrowia, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań zespołu należy:
1) opracowanie kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, w szczególności:
a) podniesienie skuteczności udzielanej pomocy,
b) poprawa koordynacji i efektywności udzielanej pomocy;
2) proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;
3) monitorowanie i analizowanie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;
4) dokonywanie korekt przyjętych rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działalności zespołu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pierwsze posiedzenie zespołu będzie zwołane przez przewodniczącego nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe