123RF

Zmiany w zakresie wystawiania recept na bezpłatne leki

Udostępnij:

Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć listę podmiotów uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 65 lat oraz osób do 18. roku życia.   

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowany w wykazie prac legislacyjnych, zakłada eliminację obecnych ograniczeń związanych z możliwością wystawiania recept na refundowane niektóre leki i wyroby medyczne, przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia.

Ograniczenia te sprowadzają się do tego, że tylko niektórzy lekarze oraz pielęgniarki posiadają wyżej wymienione uprawnienia preskrypcyjne.

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uprawniony do wystawiania recept na wymienione leki, jest między innymi lekarz, ale ten który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednym z trzech zakresów – podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub leczeniu szpitalnym.

Uprawniony do wystawiania recept jest również tzw. lekarz emeryt wystawiający receptę dla siebie albo swoich najbliższych oraz określone pielęgniarki.

Plan rozszerzenia możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki
Obecenie recept na bezłatnie leki dla seniorów i osób niepełnoletnich nie mogą wystawiać lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie jakichkolwiek innych umów, niż dotyczące ww. zakresów świadczeń zdrowotnych, jak również lekarze, którzy nie zawarli żadnych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli lekarze działający jako podmioty wykonujące działalność leczniczą w postaci prywatnych praktyk.

Po zmianach takim podmiotem będzie każda osoba posiadająca do tego uprawnienie wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do preskrypcji wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu. 

Jednocześnie proponowane jest uproszczenie polegające na umożliwieniu wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezależnie od postaci tych recept, podczas gdy dotychczas możliwość taką posiadali wyłącznie lekarze oraz pielęgniarki, działający w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast analogicznej możliwości nie było w przypadku wymienionych osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. 

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.