Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

ESMO 2019 immunoterapią stoi!

Źródło: ESMO korespondencja własna
Autor: Maciej Chyziak |Data: 30.09.2019
 
 
O korzyściach wynikających ze stosowania immunoterapii w pierwszej linii zarówno w monoterapii, jak i w terapii łączonej mówił w czasie ESMO dr Maciej Bryl.
Już przed opublikowaniem programu kongresu specjaliści przewidywali, ze najwięcej doniesień na ESMO będzie dotyczyło leczenia personalizowanego, nowych sposobów diagnostycznych, możliwości określania biomerkerów oraz immunoterapii.


Jednym z pierwszych i najskuteczniejszych leków immunokompetentnych jest pembrolizumab - humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 1 (anty-PD-1) z dość szerokim już spektrum zastosowań.
Rejestracja leku obejmuje leczenie w monoterapii zaawansowanego (nieoperacyjnego lub z przerzutami) czerniaka u osób dorosłych, leczenie adjuwantowe czerniaka stopnia III z zajęciem węzłów chłonnych, po całkowitej resekcji, leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z przerzutami u osób dorosłych, u których odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 50% i nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotworowej, w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami u osób dorosłych, u których nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub rearanżacja w genie ALK w tkance nowotworowej, w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami u osób dorosłych.
W monoterapii jest wskazany również do stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej z TPS ≥ 1%, u których zastosowano wcześniej przynajmniej jeden schemat chemioterapii. U pacjentów z dodatnim wynikiem mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotworowej przed podaniem produktu leczniczego należy również zastosować terapię celowaną, w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych i leczeniu brentuksymabem z wedotyną, lub pacjentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przeszczepienia i przeszli nieudaną terapię brentuksymabem z wedotyną. Pembrolizumab w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych, u których zastosowano wcześniej chemioterapię zawierającą pochodne platyny oraz w leczeniu raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych, które nie mogą zostać zakwalifikowane do chemioterapii zawierającej cisplatynę i u których łączny wynik pozytywny z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 10. Również w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi nawrotowego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 z TPS ≥ 50% w tkance nowotworowej i progresją nowotworu w trakcie chemioterapii zawierającej pochodne platyny lub po jej zakończeniu.
Pembrolizumab w skojarzeniu z aksytynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób dorosłych.

Ponadto ośrodki onkologiczne na całym świecie prowadzą wiele badań nad zastosowaniem pembrolizumabu w innych lokalizacjach nowotworu niż wymienione we wskazaniach.

W czasie ESMO zaprezentowano prawie 30 opracowań i wyników badań z bardzo obiecującymi rezultatami dla niezarejestrowanych wskazań - np. potrójnie ujemny rak piersi we wczesnym stadium, międzybłoniak, rak pęcherza czy raku przewodu pokarmowego. Pokazano również dobre wyniki nowych zastosowań dla już leczonych rodzajów nowotworów np. rak płuca z przerzutami do mózgu (zwłaszcza z wysoką ekspresją PD-L1.

ESMO 2019 jest kolejnym światowym kongresem, podczas którego zaprezentowane wyniki badań z udziałem pembrolizumabu dowodzą, że jest to lek, który daje tak duże korzyści pacjentom, że trzeba używać go w pierwszej linii tam gdzie jest to wskazane i przebadane. Mając nadzieję, że proste zastosowanie leczenia immunokompetentnego jak najwcześniej z korzyścią dla pacjenta stanie się udziałem polskich lekarzy onkologów, będziemy przybliżać opracowania badań i wyniki obserwacji z pembrolizumabem pokazanych w czasie ESMO 2019 w Barcelonie.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe