Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

FDA zarejestrowała tremelimumab z durwalumabem do leczenia raka wątrobowokomórkowego

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Katarzyna Stencel, FDA
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała tremelimumab w skojarzeniu z durwalumabem do leczenia dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC).
Skuteczność tej terapii oceniano w wieloośrodkowym otwartym badaniu klinicznym HIMALAYA (NCT03298451) z randomizacją, z udziałem pacjentów z potwierdzonym nieoperacyjnym HCC, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia systemowego. Pacjentów przydzielono losowo (1:1:1) do grupy otrzymującej: 1) tremelimumab 300 mg jednorazowo w pojedynczym wlewie dożylnym (i.v.) i durwalumab 1500 mg i.v. w tym samym dniu, a następnie durwalumab 1500 mg i.v. co 4 tygodnie, 2) durwalumab 1500 mg i.v. co 4 tygodnie oraz 3) sorafenib 400 mg doustnie dwa razy na dobę do progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.

Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności był czas przeżycia całkowitego (OS). Tremelimumab z durwalumabem statystycznie i klinicznie istotnie wydłużał OS w porównaniu z sorafenibem [stratyfikowany współczynnik ryzyka (HR) 0,78, 95%; przedział ufności (CI) 0,66, 0,92; dwustronne p = 0,0035], mediana OS wyniosła 16,4 miesiąca (95% CI 14,2, 19,6) w porównaniu z 13,8 miesiąca (95% CI 12,3, 16,1).

Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności obejmowały oceniane przez badaczy przeżycie wolne od progresji choroby (PFS) i całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) na podstawie kryteriów RECIST v1.1. Mediana PFS w grupie otrzymującej tremelimumab z durwalumabem oraz sorafenib wyniosła odpowiednio 3,8 miesiąca (95% CI 3,7, 5,3) i 4,1 miesiąca (95% CI 3,7, 5,5) (stratyfikowany HR 0,90; 95% CI 0,77, 1,05). ORR wyniósł 20,1% (95% CI 16,3, 24,4) w grupie otrzymującej tremelimumab plus durwalumab i 5,1% (95% CI 3,2, 7,8) w grupie leczonej sorafenibem.

Najczęstszymi (≥20%) działaniami niepożądanymi były wysypka, biegunka, zmęczenie, świąd, bóle mięśniowo-szkieletowe i bóle brzucha. Zalecana dawka tremelimumabu u pacjentów o masie ciała 30 kg lub większej wynosi 300 mg i.v. jednorazowo w skojarzeniu z durwalumabem 1500 mg w pierwszym dniu pierwszego cyklu, z kontynuacją leczenia durwalumabem 1500 mg i.v. co 4 tygodnie.

U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 30 kg zalecana dawka tremelimumabu wynosi 4 mg/kg i.v. jednorazowo w skojarzeniu z durwalumabem w dawce 20 mg/kg i.v., z kontynuacją leczenia durwalumabem w dawce 20 mg/kg i.v. co 4 tygodnie.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.