Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kolejna opcja terapeutyczna w platynoopornym raku jajnika

Źródło: Lancet Oncology/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 11.09.2018
 
 
Wyniki najnowszego badania klinicznego 2. fazy wykazały, że apatynib w skojarzeniu z etopozydem jest obiecującą opcją terapeutyczną dla chorych na platynoopornego raka jajnika. Dodatkową zaletą tego schematu leczenia jest brak konieczności hospitalizacji. Wyniki badania opublikowano w Lancet Oncology.
Niektóre przedkliniczne badania wykazały, że skojarzenie topotekanu podawanego doustnie oraz doustnego inhibitora angiogenezy, pazopanibu jest skuteczne oraz posiada korzystny profil toksyczności u chorych na nowotwory lite. Apatynib jest drobnocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozynowej, który selektywnie oddziaływuje na receptor VEGFR2 oraz wykazuje obiecującą skuteczność we wcześniejszych badaniach u chorych na raka jajnika.

Do nowego, jednoramiennego, jednoośrodkowego badania klinicznego 2. fazy AEROC włączono 35 chorych na platynoopornego raka jajnika. Chore otrzymywały apatynib w dawce dobowej wynoszącej 500 mg oraz etopozyd doustnie w dawce 50 mg w dniu 1-14 w ciągu 21-dniowego cyklu leczenia. Mediana wieku chorych wynosiła 55 lat, a większość (63%) chorych otrzymało wcześniej od 3 do 6 linii chemioterapii.
U 19 spośród 35 chorych (54%) w grupie intention-to-treat stwierdzono obiektywną odpowiedź na leczenie.

Kontrolę choroby osiągnięto u 30 chorych (86%). Mediana czasu odpowiedzi na leczenie wynosiła 7,4 miesiąca, a mediana czasu wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) 8,1 miesiąca.

U każdej chorej biorącej udział w badaniu stwierdzono co najmniej jedno zdarzenie niepożądane w którymkolwiek stopniu toksyczności według CTCAE. U czterech chorych (12%) leczenie zakończono z uwagi na działania niepożądane, które obejmowały neutropenię, nadciśnienie tętnicze, małopłytkowość oraz zespół ręka-stopa. Natomiast najczęstsze działania niepożądane w stopniu 3. lub 4. Obejmowały neutropenię (50%), zmęczenie (32%), niedokrwistość (29%) oraz zapalenie śluzówek (24%). W badaniu nie odnotowano działań niepożądanych prowadzących do zgonu, u dwóch chorych z uwagi na działania niepożądane zaistniała konieczność hospitalizacji.

Według badaczy jednym z ograniczeń badania jest to, że jest to badanie jednoramienne, jednak podkreślają, że skojarzenie apatynibu z doustnym etopozydem jest wygodną i skuteczną opcją z obiecującymi wynikami dotyczącymi skuteczności oraz z korzystnym profilem bezpieczeństwa.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe