ONKOLOGIA
Mięsaki tkanek miękkich, kości i GIST
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Nowy lek dla chorych na mięsaka podścieliskowego przewodu pokarmowego GIST

Udostępnij:
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała awaprytynib do leczenia dorosłych chorych na nieresekcyjnego lub przerzutowego nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego z obecnością mutacji w eksonie 18 genu receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. platelet-derived growth factor receptor alpha, PDGFRA), w tym mutacji D842V.
Awaprytynib jest pierwszym lekiem zarejestrowanym do leczenia GIST z obecnością mutacji w eksonie 18 genu PDGFRA.

Skuteczność awaprytynibu oceniano w wieloośrodkowym, jednoramiennym, otwartym badaniu klinicznym NAVIGATOR (NCT02508532). Do badania włączono 43 chorych na GIST z obecnością mutacji w eksonie 18 genu PDGFRA, z czego u 38 chorych stwierdzono mutację D842V. Na początku trwania badania chorzy przyjmowali awaprytynib w dawce 400 mg na dobę, ale z powodu toksyczności dawka została zredukowana do 300 mg na dobę. Lek stosowano do progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był odsetek odpowiedzi na leczenie (ang. overall response rate, ORR) na podstawie zmodyfikowanych kryteriów RECIST v1.1. Drugorzędowe punkty kontrolne obejmowały również czas trwania odpowiedzi na leczenie. U chorych z obecnością mutacji w eksonie 18 genu PDGFRA ORR wynosił 84%, z odsetkiem całkowitych odpowiedzi na leczenie wynoszącym 7% i odsetkiem częściowych odpowiedzi na leczenie wynoszącym 77%. W podgrupie chorych z mutacją D842V ORR wynosił 89%. Po okresie obserwacji z medianą wynoszącą 10,6 miesiąca mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie nie została osiągnięta.

Najczęstsze działania niepożądane (≥ 20% chorych) u chorych otrzymujących awaprytynib obejmowały obrzęki, nudności, zmęczenie, zaburzenia poznawcze, wymioty, zmniejszenie apetytu, biegunkę, zmianę koloru włosów, zwiększone łzawienie, bóle brzucha, zaparcia i wysypkę.

The median response duration was not reached with a median duration of follow-up for all patients of 10.6 months (range 0.3 to 24.9 months); 61% of the responding patients with exon 18 mutations had a response lasting 6 months or longer (31% of patients with an ongoing response were followed for less than 6 months).

Zalecana dawka awaprytynibu wynosiła 300 mg doustnie raz na dobę na czczo, co najmniej jedną godzinę przed lub dwie godziny po posiłku.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.