Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Olaparib skuteczny w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego

Źródło: FDA/KatarzynaStencel
Autor: Maciej Chyziak |Data: 25.05.2020
 
 
19 maja 2020 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. American Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała olaparib do leczenia dorosłych chorych na przerzutowego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ang. metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) z obecnością mutacji somatycznej lub germinalnej w genach naprawy DNA zaangażowanych w proces rekombinacji homologicznej (homologous recombination repair, HRR), u których do progresji choroby doszło w trakcie leczenia enzalutamidem lub abirateronem.
Skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w tym wskazaniu oceniano w otwartym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym z randomizacją PROfound, do którego włączono 387 chorych. Chorych losowo w stosunku 2:1 przydzielono do ramienia otrzymujacego olaparib w dawce 300 mg dwa razy na dobę lub do ramienia otrzymującego leczenie zgodnie z wyborem badacza (enzalutamid lub octan abirateronu). U wszystkich chorych stosowano dodatkowo analogi gonadoliberyny lub poddano ich obustronnej orchidektomii. Chorych podzielono na dwie kohorty w zależności od statusu genów HRR: kohorta A (mutacje w genie BRCA1, BRCA2 lub ATM, n=245 chorych) lub kohorta B (mutacja w jednym z 12 genów HRR, n=142 chorych).

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas wolny od radiologicznej progresji choroby (ang. radiological progression-free survival, rPFS) w kohorcie A, dodatkowe punkty końcowe badania obejmowały odsetek obiektywnych odpowiedzi (ang. objective response rate, ORR) w kohorcie A u chorych z obecnością zmian mierzalnych, rPFS (w kohorcie A i B) oraz czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS).

Dla kohorty A w ramieniu z olaparibem wykazano statystycznie istotne wydłużenie rPFS (7,4 miesiąca wobec 3,6 miesiąca, HR 0,34; 95% CI 0,25-0,47; p < 0,0001), wydłużenie OS (mOS 19,1 miesiąca wobec 14,7 miesiąca, HR 0,69; 95% CI 0,50-0,97, p=0,0175) oraz przewagę w zakresie ORR (33% wobec 2%, p < 0,0001).

W kohortach A+B mediana rPFS wynosiła 5,8 miesiąca wobec 3,5 miesiąca odpowiednio dla olaparibu i terapii zgodnej z wyborem badacza (HR 0,49; 95% CI: 0,38-0,63; p<0,0001).
Najczęstsze działania niepożądane olaparibu raportowane w ramach badania klinicznego PROfound (≥10% chorych) obejmowały niedokrwistość, nudności, zmęczenie, zmniejszenie apetytu, biegunki, wymioty, małopłytkowość, kaszel i duszność. Żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, obejmujące także zatorowość płucną występowały u 7% chorych w ramieniu z olaparibem i 3,1% chorych leczonych enzalutamidem lub octanem abirateronu.
Zalecana dawka olaparibu to 300 mg dwa razy na dobę, doustnie, niezależnie od spożywanego posiłku.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe