Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zastosowanie acalabrutinibu we wcześniej nie leczonej przewlekłej białaczce limfocytowej

Źródło: ehaweb.org
Autor: Anna Soboń |Data: 18.06.2020
 
 
Wyniki badania 2 fazy zaprezentowano podczas wirtualnego Kongresu EHA, który odbył się w dniach 11-14 czerwca 2020. Do badania zakwalifikowano dorosłych chorych z wcześniej nie leczoną przewlekłą białaczką limfocytową, którzy spełnili kryteria International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia 2008, nie kwalifikowali się do standardowej chemioterapii lub odmówili jej.
Pacjenci otrzymywali acalabrutinib w dawce 100 mg dwa razy na dobę (BID) lub 200 mg raz na dobę (QD), później przestawili się na 100 mg BID, aż do postępującej choroby (PD) lub niedopuszczalnego poziomu toksyczności.

Punkt końcowy skupiał się na bezpieczeństwie pacjenta. Zdarzenia będące przedmiotem zainteresowania klinicznego oparto na połączonych warunkach zdarzenia niepożądanego w przypadku zakażeń, krwawień, nadciśnienia i drugich pierwotnych nowotworów złośliwych z wyłączeniem nowotworów skóry innych niż czerniak oraz migotania przedsionków. Dodatkowe punkty końcowe obejmowały oceniany przez badacza ogólny wskaźnik odpowiedzi, czas trwania odpowiedzi czas odpowiedzi i przeżycie bez zdarzeń niepożądanych. Wszyscy pacjenci wyrazili świadomą zgodę na podjęcie terapii.

Do badania przystąpiło 99 chorych (n = 62 100 mg BID; n = 37 200 mg QD), mediana wieku wynosiła 64 lata, u 47% choroba Rai w stadium 3–4, 10% del (17p). Przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 53 miesiące (zakres 1–59) 85 (86%) pacjentów kontynuuje leczenie. Większość przerwań spowodowanych było zdarzeniami niepożądanymi lub postępem choroby. Najczęstsze zdarzenia niepożądane (dowolnego stopnia) to biegunka (52%), ból głowy (45%), zakażenie górnych dróg oddechowych (44%), bóle stawów (42%) i stłuczenie (42%). Zdarzenia będące przedmiotem zainteresowania klinicznego wszystkich stopni i stopnia ≥3 obejmowały zakażenie (84%, 15%), krwawienia (66%, 3%) i nadciśnienie (22%, 11%). Migotanie przedsionków (wszystkie stopnie) wystąpiło u 5% pacjentów (częstość: 1% w latach 1, 2, 4; 3% w roku 3).

Występowanie drugich pierwotnych nowotworów złośliwych z wyłączeniem nowotworów skóry innych niż czerniak (wszystkie stopnie) wystąpiły u 11%. Poważne zdarzenia niepożądane zgłaszano u 38% pacjentów; u> 2 pacjentów było zapalenie płuc (n = 4) i posocznica (n = 3). Ogólny wskaźnik odpowiedzi wyniósł 97% (7% całkowitej odpowiedzi; 90% częściowej odpowiedzi). Mediana czasu odpowiedzi wyniosła 3,7 miesiąca (zakres, 2–22). Wskaźniki odpowiedzi były podobne we wszystkich grupach wysokiego ryzyka. Mediana czasu trwania odpowiedzi oraz mediana przeżycie bez zdarzeń niepożądanych nie zostały osiągnięte; 48-miesięczny wskaźnik czasu trwania odpowiedzi wyniósł 97% (95% przedział ufności [CI], 90% –99%), a 48-miesięczny wskaźnik przeżycia bez zdarzeń niepożądanych wyniósł 90% (95% CI, 82% –94%).

Długoterminowe dane z ACE-CL-001 u pacjentów z wcześniej nie leczoną przewlekłą białaczką limfocytową dodatkowo potwierdzają korzystne wyniki acalabrutinibu w badaniach i wykazują trwałe i bezpieczne odpowiedzi na leczenie.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe