Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy możliwe jest wykonywanie appendektomii laparoskopowej w ramach chirurgii ambulatoryjnej?

Źródło: Management of Acute Appendicitis in Ambulatory Surgery: Is It Possible? How to Select Patients? Lefrancois, Magalie MD; Lefevre, Jérémie H. MD, PhD; Chafai, Najim MD; Annals of Surgery
Autor: Andrzej Kordas |Data: 08.06.2015
 
 
Appendektomia wykonywana z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest najczęściej wykonywanym zabiegiem operacyjnym. Aktualnie, w większości przypadków wiąże się to z hospitalizacją pacjenta, trwającą co najmniej jedną dobę. Istnieje szereg badań pokazujących, że cholecystektomia może być bezpiecznie przeprowadzana w ramach chirurgii ambulatoryjnej, natomiast co zaskakujące nie określono dotychczas możliwości przeprowadzania w takich warunkach appendektomii.
Tematem tym zajęli się Lefrancois Magalie i wsp., a wyniki swoich badań opublikowali na łamach Annals of Surgery. Ich celem było stworzenie protokołu umożliwiającego kwalifikowanie pacjentów z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego do appendektomii laparoskopowej w ramach chirurgii ambulatoryjnej.

Badacze przeanalizowali dane pacjentów poddawanych appendektomii laparoskopowej w latach 2010 – 2012. Na tej podstawie stworzono skalę punktową, umożliwiającą ocenę prawdopodobieństwa wypisania pacjenta ze szpitala w czasie pierwszych 24 godzin. Skala ta została następnie prospektywnie wykorzystana w każdym przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego pomiędzy 1 stycznia 2013 r., a 31 grudnia 2013 r.
W latach 2010 – 2012 laparoskopowej appendektomii poddano 468 pacjentów, spośród czego 181(38.7%) wypisano ze szpitala w czasie pierwszych 24 godzin. Do czynników predykcyjnego wczesnego wypisania z oddziału zaliczono: wskaźnik BMI < 28 kg/m2, liczbę leukocytów < 15,000/mL, stężenie białka CRP < 30 mg/L, brak radiologicznych cech perforacji przewodu pokarmowego oraz średnicę wyrostka robaczkowego ≤ 10 mm. Każdy z powyższych elementów wiązał się z uzyskaniem 1 punktu w utworzonej skali punktowej. Odsetek pacjentów wypisanych w pierwszej dobie hospitalizacji wynosił odpowiednio 72%, 45%, 39%, 21%, 0%, biorąc pod uwagę malejącą liczbę uzyskanych punktów od 1 do 5 (p<0.0001).
Prospektywnie spośród 184 pacjentów z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, 103 (56%) uzyskało w proponowanej skali punktowej 4 lub 5 punktów. 38 pacjentów poddano ambulatoryjnej appendektomii laparoskopowej, a 97,4% z nich zostało wypisanych do domu bezpośrednio z sali pooperacyjnej. Średni czas hospitalizacji w tej grupie wyniósł 8.4 ± 6.9 godzin.

Spośród grupy 146 pacjentów poddawanych appendektomii laparoskopowej w ramach hospitalizacji na oddziale, 58% zostało wypisanych w ciągu pierwszej doby. Zarówno czas od zabiegu do wypisu, jak i czas hospitalizacji był znacznie krótszy w grupie pacjentów operowanych w ramach chirurgii ambulatoryjnej, w porównaniu z pacjentami operowanymi w ramach pobytu na oddziale chirurgicznym (p<0.0001). Odsetek pacjentów wypisanych w pierwszej dobie po operacji korelował istotnie statystycznie z liczbą punktów w zaproponowanej przez autorów skali.

Reasumując, badacze zaproponowali prostą w użyciu skalę umożliwiającą określenie prawdopodobieństwa wczesnego wypisania pacjenta po zabiegu appendektomii laparoskopowej.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe