Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Grzywna dla matki za odmowę szczepienia dziecka – wyrok NSA

Udostępnij:

Ustawowy nakaz szczepień i wynikające stąd sankcje administracyjne realizują ważne cele społeczne, to jest ochronę zdrowia publicznego i ochronę praw innych osób.

Wynikający z przepisów obowiązek poddania dziecka szczepieniu ochronnemu jest bezpośrednio wykonalny. Jego niedopełnienie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego, którego rezultatem jest grzywna dla matki – podkreślił sąd drugiej instancji.

Grzywna w celu przymuszenia do szczepienia
Sytuację opisał portal Prawo.pl. 

Wojewoda pomorski jeszcze w 2018 r. nałożył na Dorotę B. grzywnę w celu przymuszenia w wysokości tysiąca złotych. Dorota B., matka rocznego wówczas chłopca, uchylała się od poddania syna obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim wezwał do zapłacenia przez kobietę grzywny w wysokości tysiąca złotych w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania postanowienia. Minister zdrowia po rozpoznaniu zażalenia skarżącej utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji w sprawie grzywny w celu przymuszenia

Minister, odnosząc się do zarzutów skarżącej, ocenił, że postępowanie egzekucyjne mające na celu przymuszenie do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, to jest polegającego na zaszczepieniu małoletniego dziecka, było prowadzone w sposób prawidłowy. 

Uznał również, że argumentacja skarżącej o nieistnieniu obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym stanowi okoliczność przewidzianą w art. 33 par. 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i tym samym jest niezasadna, bowiem nie podlega kontroli w toku tej sprawy – poinformowano.

Organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 16 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. Portal wyjaśnia, że przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie pacjenta lub jego opiekuna prawnego, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom, albo brak takiej woli. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 6 maja 2020 r. oddalił skargę Doroty B. na postanowienie ministra zdrowia. 

W ocenie sądu, wydając postanowienie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia, minister zdrowia nie naruszył przepisów i prawidłowo przyjął, że egzekucja jest dopuszczalna.

Skarżąca złożyła skargę kasacyjną od wyroku sądu pierwszej instancji.

Wyrok NSA
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw, dlatego nie mogła prowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku.

NSA przyznał wprawdzie, że obowiązek szczepienia jest ingerencją w integralność fizyczną osoby i jako przymusowa interwencja medyczna wchodzi w zakres gwarancji prawa do poszanowania życia prywatnego i art. 8 Konwencji Praw Człowieka, jednakże ustawowy nakaz szczepień i wynikające stąd sankcje administracyjne realizują ważne cele społeczne, to jest ochronę zdrowia publicznego i ochronę praw innych osób.

Przeczytaj także: „Termedia wygrywa z Ziębą. Będzie płacił!”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.