Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowy kod na receptach

Udostępnij:
Wraz z rozszerzeniem listy osób, które będą uprawnione do otrzymania darmowych leków, na receptach pojawi się umożliwiający refundację kod „DZ”.
Nowe oznaczenie będzie świadczyło o możliwości skorzystania przez świadczeniobiorcę przed ukończeniem 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia z uprawnienia do bezpłatnych niektórych refundowanych leków, środków lub wyrobów medycznych.

Zmiany przepisów w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia wpisze do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W uzasadnieniu do projektu podano, że służy on rozszerzeniu kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie leków i wyrobów medycznych. Obecnie korzystają z tego pacjenci po ukończeniu 75. roku życia. W uzasadnieniu podkreślono także, że zadaniem władz publicznych jest możliwe dalekie zniesienie ewentualnych barier w dostępności ekonomicznej do leczenia obu grup wyżej wymienionych osób – adresatów projektowanych rozwiązań – aby w pełni mogły być poddawane leczeniu, jakiego wymagają.

Koszt wprowadzenia tej regulacji przez MZ szacowany jest na 1,5 mld zł. Nowelizacja projektu ma być przyjęta przez Radę Ministrów w II kwartale tego roku.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.