Specjalizacje, Kategorie, Działy
Materiały prasowe

Pacjent może udostępnić lekarzowi EDM nawet w trakcie wizyty

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Agnieszka Starewicz-Jaworska
|
Tagi: EDM, IKP
Kompleksowe dane dotyczące terapii pacjenta, czytelna dokumentacja oraz poprawa komunikacji z pacjentem, a w efekcie poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia – to najczęściej wymieniane korzyści elektronicznej dokumentacji. Dlatego tak ważne jest uzyskanie od pacjenta dostępu do jego EDM.
Od ponad roku placówki medyczne mają obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do systemu e-zdrowie (P1). Każda jednostka ochrony zdrowia powinna także indeksować wytworzoną elektroniczną dokumentację medyczną (EDM), dzięki czemu możliwa jest wymiana informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami. Wprowadzone w skali ogólnopolskiej rozwiązania dają ogromne możliwości w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Historia leczenia zawsze pod ręką
Od 1 lipca 2022 r. obowiązkiem raportowania zdarzeń medycznych oraz wymiany EDM objęte są wszystkie podmioty, niezależnie od tego, czy świadczenia są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czy prywatnie. Dotyczy następujących 5 rodzajów dokumentów:
• informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
• informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
• kart informacyjnych z leczenia szpitalnego,
• opisów badań diagnostycznych,
• wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Automatyczny dostęp do tych danych mają:
• pracownicy medyczni, którzy wytworzyli elektroniczną dokumentację medyczną (bez ograniczenia czasowego),
• lekarz, pielęgniarka lub położna udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,
• pracownik medyczny w ramach kontynuacji leczenia,
• każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

W systemie e-zdrowie (P1) zarejestrowanych zostało już ponad 67 mln EDM.

Pełniejsza wiedza, łatwiejsza diagnoza
EDM umożliwia wgląd do historii leczenia pacjenta. Oprócz informacji o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach i e-zwolnieniach lekarz ma również, za zgodą pacjenta, dostęp online do informacji o dotychczasowym leczeniu, diagnozach i wynikach badań wykonanych przez innych pracowników medycznych.

Wymiana EDM niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zapewnia lepiej koordynowany proces leczenia. Każdy z lekarzy ma dostęp do tych samych danych, dzięki czemu zyskuje pełniejszą wiedzę o stanie zdrowia pacjenta. Zmniejsza się zatem ryzyko błędnej diagnozy, a w konsekwencji mniej skutecznego leczenia. To także większe bezpieczeństwo informacji medycznych oraz danych wrażliwych.

Dostęp do EDM w dowolnym momencie
Poza określonymi w ustawie przypadkami dostęp do informacji medycznych pacjenta zawsze wymaga jego zgody. Może on ją wyrazić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) dostępnego na portalu www.pacjent.gov.pl.

By nadać dostęp pracownikowi medycznemu przez IKP, pacjent po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce „Uprawnienia” wskazuje placówkę medyczną lub lekarza, których chce upoważnić do wglądu w swoje EDM. Określa nie tylko, do jakich dokumentów lekarz ma mieć wgląd, ale też na jaki czas – może być to zarówno krótki okres, obejmujący jeden dzień, jak i dłuższy, nawet kilkuletni. Podjętą przez siebie decyzję pacjent może odwołać w każdej chwili, także za pośrednictwem IKP.

Zgodę na dostęp do dokumentacji medycznej pacjent może wyrazić także podczas konsultacji medycznej za pomocą 4-cyfrowego kodu wysłanego w wiadomości SMS z systemu e-zdrowie (P1). W takiej sytuacji pacjent ustala z lekarzem zakres upoważnienia, np. wgląd do recept, a następnie lekarz poprosi o ten dostęp w swoim systemie gabinetowym. Wówczas pacjent otrzyma SMS na numer telefonu, który ma podany na Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu na IKP wybiera się „Moje konto” – „Edytuj swoje dane” i wpisuje numer telefonu). Następnie podaje się lekarzowi kod z SMS, tak by ten mógł go wpisać do systemu i na tej podstawie uzyskał wgląd.

Dostępu do danych medycznych pacjent może udzielić również za pośrednictwem aplikacji mojeIKP. Należy wybrać z menu opcję „Uprawnienia” i udostępnić lekarzowi, pielęgniarce, położnej lub placówce medycznej pełną lub wybraną dokumentację. Żeby pacjent mógł zakończyć proces autoryzacji, będzie potrzebował imienia, nazwiska i numeru PWZ lekarza. System samodzielnie wyszuka odpowiednią osobę, a następnie pacjent określi, z jakich dokumentów lekarz będzie mógł pobrać informacje.Dane pacjenta są bezpieczne, chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a osoby, które mają do nich dostęp lub są do tego upoważnione, mają obowiązek zachowania tajemnicy medycznej.

Ponieważ nie wszystkie placówki korzystają jeszcze z systemu, może się zdarzyć, że mimo udzielonej zgody przychodnia czy lekarz będą mieli wgląd w ograniczoną liczbę informacji. Dlatego tak ważne jest, aby każda placówka medyczna raportowała zdarzenia medyczne, jak również indeksowała i udostępniała EDM.

Przeczytaj także: „EDM poprawi jakość i efektywność leczenia”.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.